Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Zmiana treści do zapytania cenowego – rozeznania rynku na świadczenie usług cateringowych w Lublinie
2017-06-06

 

W związku ze zmianą treści w zaproszeniu do złożenia oferty na świadczenie usług cateringowych w Lublinie oraz zmianą w załączniku nr 1 Oferta cenowa, przedstawiamy w/w zmienione dokumenty.

Zaproszenie na bezpłatne kursy w ramach projektu Era młodych zawodowców
2017-05-24

BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE
dla osób w wieku 15-29 lat, mieszkańców Województwa Lubelskiego, nie uczących się, pozostających bez zatrudnienia,
w tym długotrwale bezrobotnych, zwłaszcza posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, dla wszystkich chcących zdobyć nowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe

Zaproszenie na kurs Obsługa kas fiskalnych
2017-05-23

Fundacja Inicjatyw Lokalnych
Oddział w Janowie Lubelskim

Zaprasza na kurs: „OBSŁUGA KAS FISKALNYCH”

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ERA MŁODYCH ZAWODOWCÓW
2017-01-09
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „ERA MŁODYCH ZAWODOWCÓW”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 (42K) osób młodych od 15 do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu powiatów: janowskiego, kraśnickiego, biłgorajskiego, włodawskiego, chełmskiego, M. Chełm, M. Lublin, lubelskiego, świdnickiego poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem doradczo-szkoleniowym (indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe warsztaty aktywizujące, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy) dla uzyskania kwalifikacji oraz zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w 4-miesięczym stażu, przyczyniających się do wzrostu szans na zatrudnienie.
Oferta szkoleń dla pracowników szkół, placówek oświatowych i pedagogów
2016-11-09

 

Przedstawiamy Państwu naszą ofertę szkoleń
dla pracowników szkół, placówek oświatowych, pedagogów:

 

  1. Diagnoza osobowych uwarunkowań edukacyjno-zawodowych uczniów LO
  2. Metodologia Indywidualnego Planu Działania
  3. Doradztwo zawodowe w gimnazjum
  4. Zgrana klasa – jak to osiągnąć?
  5. Kompetencje wychowawcze nauczyciela
Zapraszamy na szkolenie "Jednolity plik kontrolny i klauzule obejścia prawa"
2016-07-18
Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza na szkolenie:

"JEDNOLITY PLIK KONTROLNY I KLAUZULE OBEJŚCIA PRAWA"
Tematyka:
1. Istota i idea JPK - na czym to polega?
2. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) czyli e-kontrole stają się faktem!
3. Mikro, mały, średni, duży przedsiębiorca a JPK.
4. Kogo dotyczy JPK – teraz i w przyszłości?
5. Ewidencja VAT a JPK.
6. Obowiązek e-ewidencji .
7. Co następne?
8. Zasady prowadzenia ksiąg a JPK.
9. Plan kont, zasady prowadzenia ksiąg, zasady fakturowania i inne wewnętrzne mechanizmy a JPK – czy koniecznym jest dostosowanie do JPK.
10. Dane przekazywane w ramach JPK.
11. Struktura informacji JPK – najważniejsze informacje.
12. Zasady dostarczania informacji w ramach JPK.
13. Czy zawsze przekażemy komplet danych?
14. Dane za okres sprzed 1 lipca 2016 roku.
15. Kiedy należy spodziewać się pierwszych żądań i jak to się ma do obowiązku przekazywania ewidencji VAT.
16. Sankcje za nieudostępnienie JPK.
17. Czym realnie grozi podatnikom stosowanie JPK.
18. Klauzule omijania prawa:
- Przepisy antyoptymalizacyjne .
- Czynność wykonywane w celu osiągnięcia korzyści podatkowej .
- Wyłączenie stosowania klauzuli.
- „Sztuczne” działania vs działanie „rozsądne”.
- Korzyść podatkowa wg prawodawcy.
- Opinie zabezpieczające.
- Przepisy antyoptymalizacyjne a VAT.
- Rada do Spraw Unikania Opodatkowania?
19. Nadużycie prawa w VAT – najniebezpieczniejsza zmiana?
Termin szkolenia: 05 sierpnia 2016 r. (piątek), godz. 10.00
Miejsce szkolenia: Lublin, ul. Rynek 7
Zapraszamy do udziału w projekcie "Szkolenie + staż = praca"
2016-06-28

Od 01.06.2016 r. Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu
„Szkolenie + staż = praca”
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem głównym projektu jest podniesienie do 28.02.2018 r. aktywności zawodowej 64 osób (35 kobiet) bezrobotnych oraz 16 osób (9 kobiet) biernych zawodowo, zamieszkałych na terenie powiatu janowskiego i włodawskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 34 osoby do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie.

W wyniku realizowanych działań kwalifikacje zawodowe uzyska 52 osoby bezrobotne, 13 osób biernych zawodowo, 32 osoby długotrwale bezrobotne oraz 16 osób z niepełnosprawnościami.

Efektem projektu będzie podjęcie pracy/działalności gospodarczej przez 29 osób bezrobotnych, 5 osób biernych zawodowo, 11 osób długotrwale bezrobotnych oraz 5 osób z niepełnosprawnościami, objętych wsparciem. 3 rolników prowadzących gospodarstwo rolne do 2 ha znajdzie zatrudnienie poza sektorem rolnym. Po opuszczeniu projektu 11 osób biernych zawodowo będzie poszukiwać pracy.

Projekt skierowany jest do 80 osób (44 kobiet ) w wieku 30 lat i więcej:
1. bezrobotnych (I lub II profil pomocy) 64 osoby (35 kobiet), w tym długotrwale bezrobotnych 39 osób ( 20 kobiet), rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha, zamierzających odejść z rolnictwa 12 osób (7 kobiet),
2. biernych zawodowo 16 osób (9 kobiet)
3. zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie powiatu janowskiego lub włodawskiego.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie Szkolenie + staż = praca
2016-06-28

Od 01.06.2016 r. Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu
„Szkolenie + staż = praca”
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem głównym projektu jest podniesienie do 31.12.2017 r. aktywności zawodowej 64 osób (35 kobiet) bezrobotnych oraz 16 osób (9 kobiet) biernych zawodowo, zamieszkałych na terenie powiatu janowskiego i włodawskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 34 osoby do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie.

W wyniku realizowanych działań kwalifikacje zawodowe uzyska 52 osoby bezrobotne, 13 osób biernych zawodowo, 32 osoby długotrwale bezrobotne oraz 16 osób z niepełnosprawnościami.

Efektem projektu będzie podjęcie pracy/działalności gospodarczej przez 29 osób bezrobotnych, 5 osób biernych zawodowo, 11 osób długotrwale bezrobotnych oraz 5 osób z niepełnosprawnościami, objętych wsparciem. 3 rolników prowadzących gospodarstwo rolne do 2 ha znajdzie zatrudnienie poza sektorem rolnym. Po opuszczeniu projektu 11 osób biernych zawodowo będzie poszukiwać pracy.


Projekt skierowany jest do 80 osób (44 kobiet ) w wieku 30 lat i więcej:
1. bezrobotnych (I lub II profil pomocy) 64 osoby (35 kobiet), w tym długotrwale bezrobotnych 39 osób ( 20 kobiet), rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha, zamierzających odejść z rolnictwa 12 osób (7 kobiet),
2. biernych zawodowo 16 osób (9 kobiet)
3. zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie powiatu janowskiego lub włodawskiego.

Szkolenie „Rozliczanie projektów unijnych w systemie SL2014”
2016-05-13
Agencja Rozwoju Społeczno Gospodarczego Sp. z o.o.
zaprasza na szkolenie
„Rozliczanie projektów unijnych w systemie SL2014”

Szkolenie skierowane dla pracowników beneficjentów i partnerów realizujących projekty unijne w ramach RPO Województwa Lubelskiego oraz programów krajowych POWER, POIŚ, POIR, POPW, POPC.

Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników i uczestniczki procesu sprawozdawczości rzeczowej i finansowej przy rozliczaniu nowych projektów unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014.


Szkolenie poprowadzi INGRID SZRAJER - Ekspertka Ministerstwa Rozwoju w zakresie funduszy unijnych