Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Umowy cywilnoprawne po wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej od 2017 r.
2017-01-24
Tematyka:
1.Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców i osób świadczących usługi od 2017 r.:
 • czym różni się „minimalna stawka godzinowa” od minimalnego wynagrodzenia za pracę ?
 • których zleceniodawców i zleceniobiorców będą obowiązywały nowe przepisy ?
 • czy nowe regulacje dotyczą umów o dzieło i kontraktów menadżerskich ?
 • w jaki sposób sprawdzać, czy zawarta umowa z przedsiębiorcą musi zostać rozliczona z zachowaniem nowych przepisów ?
 • jakie nowe regulacje w zakresie ochrony wynagrodzenia osoby wykonującej usługę wprowadza ustawa – nowy termin i forma wypłaty wynagrodzenia,
 • określenie zasad ustalania liczby godzin wykonywania zlecenia lub usługi oraz prowadzenie dokumentacji czasu pracy od 2017 r.
 • stosowanie nowych regulacji w przypadku, gdy umowa wykonywana jest przez kilka osób lub przez osobę trzecią (wprowadzenie przez zleceniobiorcy zastępcy),
 • w jaki sposób obliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy,
 • jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy po wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej,
 • kto będzie odpowiadał za brak ewidencji czasu pracy lub zaniżanie minimalnego wynagrodzenia godzinowego i jakie sankcje przewiduje ustawa,
 • nowy okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów zlecenia i umów o świadczenie usług.
2. Kompetencje ZUS i nowe uprawienia PIP w zakresie kontrolowania umów cywilnoprawnych od 2017 r.
 
3. Kiedy umowa cywilnoprawna staje się umową o pracę – jak odróżnić stosunek cywilnoprawny od umowy o pracę.
 
4. Kwalifikowanie umów cywilnoprawnych jako umów o pracę:
- umowa zlecenia a umowa o pracę,
- umowa o dzieło a umowa o pracę,
 
5.Praktyczne problemy w zatrudnianiu na umowy zlecenia i umowy o dzieło:
 • kto może zawierać umowy cywilnoprawne,
 • formy zawierania umów cywilnoprawnych – wady i zalety różnych rozwiązań,
 • jak określić zakres prac do wykonania w umowie zlecenia, aby nie budził zastrzeżeń przy kontroli,
 • czy umowy zlecenia można zawierać na czas nieokreślony ?
 • określanie miejsca i czasu wykonywania usługi - czas pracy zleceniobiorcy,
 • zobowiązanie do osobistego wykonywania czynności i wprowadzanie przez zleceniobiorcę zastępcy, jak rozliczyć wynagrodzenie i czas pracy zastępcy,
 • zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia i umowy o dzieło, udzielanie zaliczek na zakupy,
 • konstrukcja zapisów dotyczących wynagrodzenia w umowach zlecenia i umowach o dzieło,
 • rozwiązywanie i wypowiadanie umów zlecenia – okresy wypowiedzenia i ich  bieg, odstąpienie od umowy o dzieło,
 • odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody,
 • jak formułować treść umów o dzieło, aby nie podważyła ich kontrola ZUS – przegląd najważniejszych orzeczeń sądowych, którymi kieruje się ZUS podczas kwalifikowania umów o dzieło jako umowy zlecenia,
 • umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – konstrukcja zapisów w umowie.
6.Kiedy mamy do czynienia z samozatrudnieniem pracowniczym a kiedy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza.
 
7.Zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą – różnice w konstrukcji umowy i dokumentacji.
 
8.Badania lekarskie, BHP i podróże „służbowe” osób wykonujących umowy cywilnoprawne.
 
9.Problemy w prawidłowym odprowadzaniu składek ZUS po zmianach od 2016r.:
 • prawidłowe rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń - oskładkowanie umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia, sposób rozliczania, sumowanie podstawy
 • problemy z udokumentowaniem innego tytułu do ubezpieczeń - oświadczenie zleceniobiorcy i dokumentacja niezbędna do prawidłowego  ustalenia podstawy składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe
 • nowe uprawnienia płatników składek w zakresie kontrolowania prawidłowości odprowadzania składek z tytułu zawartych umów zlecenia – wniosek do ZUS o kontrolę prawidłowości naliczenia składek, zwroty nadpłaconych składek od umów zlecenia powyżej minimalnej, obowiązek korekty dokumentów w przypadku błędnego ustalenia podstawy.
10.Dokumentacja związana z prowadzeniem i rozliczaniem umów cywilnoprawnych: druki, formularze, rachunki.
 
Termin szkolenia: 06 lutego 2017 r.(poniedziałek), godz. 9.00
 
Zajęcia poprowadzi Pani Katarzyna Sobieszczańska – niezależny ekspert i doradca ds. ZUS oraz specjalista ds. kadr i płac
 
Koszt : 300,00 zł/osoby (+VAT) (w tym obiad i przerwa kawowa oraz materiały szkoleniowe).
 
Zgłoszenia  przyjmujemy do dnia 03 lutego 2016 r. do godz. 16.00
 
Szczegółowe informacje i zapisy:
Fundacja Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia we Włodawie,
ul. 11 Listopada 3; tel.: 82 57 22 916; 669 579 661