Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Kurs: Elektryk z uprawnieniami na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1 KV – uprawnienia SEP
2017-07-14

Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim
Ogłasza nabór na szkolenie:

„Elektryk z uprawnieniami na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1 KV” – uprawnienia SEP

Termin: 11-15 września 2017
Celem kursu jest:

  • Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie elektryka
  • Przygotowanie do zdania egzaminu celem uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego „E” w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV

Szkolenie trwa 40 godzin i obejmuje m.in.:

  • Wymagania BHP, PPOŻ oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.
  • Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń i instalacji sieci energetycznych.
  • Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń i sieci energetycznych.
  • Warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych

Cena szkolenia: 600 zł brutto /zawiera ubezpieczenie NNW, poczęstunek kawowy, koszty egzaminu/
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz.622).


Szczegółowe informacje i zapisy:

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia Janowie Lubelskim,

ul. Zamoyskiego 52, tel. 15/ 871 75 36