Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
KURS OBSŁUGA KAS FISKALNYCH
2017-07-05

FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH
REGIONALNY OŚRODEK KSZTAŁCENIA
W JANOWIE LUBELSKIM
zaprasza na kurs:
„OBSŁUGA KAS FISKALNYCH”

Szkolenie trwa 16 godzin i obejmuje m.in.:
• Zapoznanie z podstawowymi pojęciami fiskalnymi
oraz przepisami prawnymi dotyczącymi obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego

• Różne typy kas fiskalnych

• Przygotowanie kas do rejestracji sprzedaży

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2014, poz. 622).
Cena: 160,00 zł/osoba (w tym przerwa kawowa)