Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
szkolenie: Trening umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych
2017-07-05

FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH
REGIONALNY OŚRODEK KSZTAŁCENIA
W JANOWIE LUBELSKIM

powołując się na Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 IX 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych zaprasza osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby zainteresowane na szkolenie:

Trening umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

Tematyka:

1. Umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań:

  • Teorie motywowania i mobilizowania klienta do zmiany;
  • Zasady wprowadzania zmiany;
  • Budowanie zaufania, akceptacji i chęci współpracy w procesie zmiany;
  • Radzenie sobie z oporem przed zmianą.

2. Kształtowanie nawyków celowej aktywności:

  • Efektywna komunikacja opiekuna z klientem;
  • Elementy perswazji w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych;
  • Techniki poznawczo-behawioralne w kształtowaniu celowej aktywności (m.in. wzmacnianie, wygaszanie).

3. Prowadzenie treningu zachowań społecznych:

  • Planowanie treningów zachowań społecznych (potrzeby, cele, kolejność realizacji);
  • Zasady prowadzenia treningów (przygotowanie scenariusza);
  • Metody, formy prowadzenia treningów zachowań społecznych, adekwatne do specyfiki uczestników i celów.


Zajęcia poprowadzi Pan Wiesław Talik – dr psychologii, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/364), wykładowca akademicki, doradca zawodowy.
Cena netto : 100,00 zł/osoba (w tym przerwa kawowa)