Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Wybór wykonawcy – zajęcia teoretyczne i praktyczne na kursie Cukiernik z egzaminem czeladniczym w ramach projektu Era młodych zawodowców
2018-01-10

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Era młodych zawodowców” prowadząca postępowanie w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności na przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych kursu „Cukiernikz egzaminem czeladniczym w Krasnymstawie informuje, że dnia 09 stycznia 2018 roku dokonano wyboru wykonawcy.

Wyboru dokonano kierując się następującymi kryteriami oceny ofert:

1.     Oferowana łączna cena za wykonanie usługi – 60%

2.     Doświadczenie Oferenta w prowadzeniu szkoleń – 40%

Ocenione były tylko usługi potwierdzone referencjami.

 

 

OSDiK Kursor Piotr Wasak

Łączna cena brutto za wykonanie usługi w PLN

6 500,00

Liczba punktów w kryterium cena - (60%)

60

Łączna liczba przeprowadzonych szkoleń w ciągu ostatnich 3 lat potwierdzona referencjami

6

Liczba punktów w kryterium doświadczenie – (40%)

40,00

Suma punktów

100,00

 

Komisja rekomenduje udzielenie zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w kryterium oceny ofert, tj.Ośrodek Szkolenia, Dokształcania I Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.