Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Wybór Wykonawcy na pełnienie funkcji pośrednika pracy w Krasnymstawie
2018-01-11

Informujemy, że w odpowiedzi na prowadzone postępowanie dotyczące rozeznania rynku na pełnienie funkcji pośrednika pracy w Krasnymstawie nie wpłynęła żadna oferta.