Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na prowadzenie pośrednictwa pracy w Krasnymstawie
2018-01-26

 

Lublin, 26.01.2018 r.

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na prowadzenie pośrednictwa pracy w ramach projektu: „Era młodych zawodowców” nr POWR.01.02.01-06-0076/16 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający:
Fundacja Inicjatyw Lokalnych
ul. Rynek 7
20-111 Lublin
NIP 564-172-40-59
www.fil.lublin.pl

II. Kod 79611000-0 - usługi poszukiwania pracy

III. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest prowadzenie pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Era młodych zawodowców”. Pośrednictwo pracy zorganizowane będzie w wymiarze łącznym 10 godzin zegarowych na 1 uczestnika projektu (średnio 12 uczestników/czek), łącznie 120 godzin zegarowych. Pośrednictwo pracy realizowane będzie z podziałem na pośrednictwo pracy w wymiarze: średnio 5 godzin zegarowych na 1 uczestnika projektu w trybie średnio 3 spotkań indywidualnych po 1-2 godziny oraz 5 godzin zegarowych na uczestnika poświęcone na prowadzenie naboru pracodawców do realizacji staży, pozyskiwanie ofert pracy, dystrybucja ofert wśród UP, kojarzenie ofert staży i pracy z UP, pomoc w aplikowaniu na konkretne stanowisko (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i do rozmowy kwalifikacyjnej).

2. Obligatoryjne wymagania wobec Wykonawcy:
W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy posiadają doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalność jest krótszy – w tym okresie w realizacji min. 200 godz. pośrednictwa pracy z osobami bezrobotnymi/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy (poświadczone przedłożoną dokumentacją),

3. Doświadczenie winno być poparte dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (referencje).

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Oferenta referencje i oświadczenia na zasadzie „spełnia / nie spełnia”.

5. Oferenci, którzy nie przedłożą referencji lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów.

6. Uczestnikami Projektu są: osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnością w wieku 15-29 lat, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą przez POWER 2014-2020. Pośrednictwem pracy objętych zostanie średnio 12 osób.

7. Miejsce wykonywania usługi: teren województwa lubelskiego w szczególności powiat krasnostawski, miasto Krasnystaw lub inny w miarę potrzeb.

8. Wynagrodzenie: współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

9. Przewidywany termin realizacji zamówienia: luty 2018 r. – czerwiec 2018 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia
okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego, (których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy).

10. Wymiar czasu pracy: 120 h. (Zaplanowana liczba godzin do zrealizowania może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu).

11. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy:
1) rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji, w szczególności prowadzenie, Wywiadu wstępnego, Karty Usług Pośrednictwa Pracy, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
2) niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości;
3) niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Pośredniczącej oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych;
4) elastyczność rozumiana jako organizacja spotkań w godzinach 8-20 w wyznaczonych miejscach;
7) Prawidłowa i efektywna realizacja zadań w okresie trwania umowy.
8) Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem indywidulanych spotkań do 5 dni po zakończeniu miesiąca, w którym odbywało się spotkanie.
9) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu po przeprowadzeniu pośrednictwa ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
10) 1 godz. oznacza 60 min zegarowych.

 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz przygotowania i złożenia oferty:

1. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie wykonawców spełniających łącznie następujące warunki:
a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:
-przeprowadzili min. 200 godz. usług pośrednictwa pracy z osobami bezrobotnymi/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy jako pośrednik pracy w ciągu ostatnich 3 lat (poświadczone przedłożoną dokumentacją).
Opis weryfikacji spełniania warunku: Zamawiający dokonuje oceny tego warunku na podstawie wykazu usług pośrednictwa (Załącznik 2), przedłożonych dokumentów jednoznacznie wskazujących niezbędną wiedzę i doświadczenie. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawcy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty i oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 1). Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania.

3. Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego pośrednika pracy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godz. miesięcznie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020),

4. Pośrednicy pracy nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)
Opis weryfikacji spełniania warunku: oświadczenie osoby wykonującej pośrednictwo pracy.

5. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

6. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
1) Załącznik 1 Formularz ofertowy.
2) Załącznik 2 Wykaz usług pośrednictwa pracy wraz z kopiami dokumentów, potwierdzających posiadane doświadczenie.
3) Załącznik 3 Oświadczenie (dot. Wymiaru zaangażowania)
4) Załącznik 4 Oświadczenie (dot. Zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO)

7. Załączniki nr 1 i 2 muszą być podpisane przez Wykonawcę. Załączniki nr 3 i 4 muszą być podpisane przez Wykonawcę w przypadku gdy osobiście pełnił będzie funkcję pośrednika pracy lub przez osoby zaangażowane przez Wykonawcę do pełnienia funkcji pośrednika pracy.

8. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim, parafowana, trwale spięta i ponumerowane wszystkie strony.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

10. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

12. Oferta musi zawierać cenę brutto, tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia (w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego).

13. Pytania w kwestii merytorycznej można kierować pod adresem e-mail wlodawa@lfr.lublin.pl w dni robocze. Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na wskazany adres e-mail. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

14. Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną udzielone tylko i wyłącznie tą samą drogą elektroniczną. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w treści powyżej lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

15. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

16. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.

17. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

19. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

20. Miejsce i termin składania ofert:
1) Termin składania ofert upływa 02.02.2018 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2018 r. o godz. 15.30
3) Miejsce składania ofert: Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział we Włodawie, ul. 11 listopada 3, 22-200 Włodawa.
4) Dopuszczalna forma składania ofert:
a) w formie pisemnej skierowana na adres Fundacji podany wyżej, ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści z dopiskiem „OFERTA – na pełnienie funkcji pośrednika pracy w Krasnymstawie, w ramach realizacji projektu „Era młodych zawodowców”
b) w formie elektronicznej na adres wlodawa@lfr.lublin.pl (skany formy papierowej).

V. Warunki zawarcia umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony wynagrodzenie Wykonawcy. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie - Instytucją Pośredniczącą oraz odpowiednich reguł i warunków wynikających z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w niżej określony sposób.

2. Zamawiający informuje, a Wykonawca składający ofertę akceptuje, że składając ofertę akceptuje, przewidywane w umowie między innymi następujące zapisy:
- Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
- Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie maksymalnego łącznego zaangażowania zawodowego pośrednika pracy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych
źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godz. miesięcznie.

- Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
- Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w wymaganej ilości 120 godz.
- Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem.
- Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach.
- Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
- Zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy (określona w pkt. 1 odpowiedzialność finansowa Zamawiającego przewyższająca wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą) oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie.
- Zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.
- Stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia.
- Uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
- Zastrzegające przeniesienie pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
- Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a) Terminu realizacji umowy;
b) Harmonogramu realizacji umowy;
c) Ostatecznej liczby Uczestników Projektu w ramach umowy;
d) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).

VI. Kryteria oceny ofert
Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych warunków, ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z następującymi kryteriami:

1. Cena – waga 80% obliczona wg następującego wzoru
cena brutto oferty z najniższą ceną
------------------------------------------- x 80 pkt = punkty badanej oferty w kryterium cena
cena brutto badanej oferty
Opis sposobu obliczania ceny:
Cena oferty przedstawiona w formularzu musi zawierać całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia.

2. Doświadczenie – waga 20%
Doświadczenie – min. 200 godz. przeprowadzenia pośrednictwa pracy o charakterze zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia.
Punkty w kryterium doświadczenie przyznaje się w sposób następujący, za każde 50 godz. pośrednictwa pracy przyznaje się jeden punkt. Maksymalna ilość punktów w kryterium doświadczenie – 20 punktów.
Łączna liczba punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
suma punktów badanej oferty = punkty uzyskane w kryterium „cena” badanej oferty + punkty uzyskane w kryterium „doświadczenie” badanej oferty.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wg powyższego wzoru.
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)

VII. Informacje uzupełniające

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

2. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.

3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

6. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
1) okresu i harmonogramu realizacji umowy,
2) ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,
3) ostatecznej ilości Uczestników Projektu,
4) zabezpieczenia i kar umownych.
 

Do pobrania:

zal_nr_1_oferta-krasnystaw.docx

zal_nr_2_wykaz_uslug.docx

zal_nr_3_oswiadczenie_o_zaangazowaniu.docx

zal_nr_4_oswiadczenie_o_zatrudnieniu.docx