Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim Ogłasza nabór na szkolenie: Elektryk z uprawnieniami SEP na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1 KV
2018-04-05

FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH
Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski, tel.15/ 871 75 36
Ogłasza nabór na szkolenie:

Elektryk z uprawnieniami SEP na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1 KV

Celem kursu jest:
- Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie elektryka
- Przygotowanie do zdania egzaminu celem uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego „E” w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV

Szkolenie trwa 30 godzin i obejmuje m.in.:
- Wymagania BHP, PPOŻ oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.
- Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń i instalacji sieci energetycznych.
- Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń i sieci energetycznych.
- Warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych

Cena: 600 zł brutto

Termin: 07 – 10 maja 2018

 

Aktualizacja uprawnień elektrycznych w zakresie przedłużenia ważności świadectw kwalifikacyjnych

Kurs obejmuje 8-godzinne szkolenie, którego efektem będzie przygotowanie słuchaczy do egzaminu "E" na przedłużenie (odnowienie) ważności uprawnień elektrycznych do 1kV

Cena: 350,00 zł brutto

Termin: 10 maja 2018

(ceny zawierają koszty egzaminu, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, poczęstunek kawowy)

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622). W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu państwowego przeprowadzonego przez Komisję kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa URE ze Stowarzyszenia Polskich Energetyków uczestnik szkolenia uzyska świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) w grupie I.