Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Postaw na biznes
2013-09-02

Projekt „Postaw na biznes”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „Postaw na biznes” realizowany jest w okresie 01.09.2013 – 30.06.2015 w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego, Miasta Chełm, hrubieszowskiego, włodawskiego, lubartowskiego, zamierzających rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu).

Wsparciem objętych zostanie 70 osób (w tym 35 kobiet) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Priorytetowo traktowane będą:

 • kobiety (w tym powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dzieci) – 35 osób;
 • osoby w wieku 15-30 lat – minimum 18 osób (9 kobiet);
 • osoby długotrwale bezrobotne – 20 osób (10 kobiet);
 • osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich – 39 osób (20 kobiet).

 

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze:
 • opracowanie Indywidualnych Planów Działań – 1 godz.
 • szkolenie „ABC przedsiębiorczości i tworzenia biznesplanu” – 120 godz.
 • doradztwo indywidualne z zakresu sporządzania wniosków o finansowe wsparcie inwestycyjne i pomostowe oraz biznesplanu
2. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: jednorazowe wsparcie kapitałowe dla 50 osób w kwocie maksymalnie 40.000,00zł. ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa
3. Wsparcie pomostowe:

A.  Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze:

 • Warsztaty z zakresu prawidłowego wydatkowania i rozliczania wsparcia finansowego i pomostowego – 16 godz.
 • indywidualne konsultacje tematyczne zgodnie z Indywidualnym Planem Działania z zakresu rozliczania dotacji, przygotowania wniosku o wsparcie pomostowe, prawa, marketingu, księgowości – 2 godz./ osobę.
B. Podstawowe wsparcie pomostowe – udzielane 50 osobom w kwocie do 1.000,00 zł. w formie comiesięcznych transz dotacji przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwiających pokrycie obligatoryjnych opłat, ponoszonych niezależnie od poziomu przychodów
C. Przedłużone wsparcie pomostowe - udzielane 25 osobom w kwocie do 1.000,00 zł. w formie comiesięcznych transz dotacji przez 6 kolejnych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe (książka, teczka, notatnik, długopis, materiały przygotowane przez wykładowców);
 • wyżywienie podczas szkoleń;
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

 

Działania w ramach projektu realizowane będą w trzech Oddziałach Fundacji Inicjatyw Lokalnych:

 • Chełm – ul. Obłońska 20, tel. 82 5649870, e-mail: chelm@lfr.lublin.pl
 • Lublin – ul. Rynek 7, tel. 81 5323357, e-mail: lublin@fil.lublin.pl
 • Włodawa – ul. 11 Listopada 3, 22-200 Włodawa, tel. 82 5722916, e-mail: wlodawa@lfr.lublin.pl

 

AKTUALNOŚCI:

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REKRUTACJA:

WSPARCIE FINANSOWE:

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU:

ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY O WSPARCIE FINANSOWE:

ROZLICZENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

ROZLICZENIE ŚRODKÓW WŁASNYCH:

ROZLICZENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO:

WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE:

ROZLICZENIE VAT: