Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Wspólnie działamy. Poprawa współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w celu podniesienia jakości życia mieszkańców wspólnot samorządowych
2014-01-03

UEkap-ludz_copy

Projekt „Wspólnie działamy. Poprawa współpracy samorządów
z organizacjami pozarządowymi w celu podniesienia jakości życia
mieszkańców wspólnot samorządowych

realizowany w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie 5.4. Rozwój potencjału
trzeciego sektora 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 30.06.2015

Obszar realizacji: województwo lubelskie

Konsorcjum realizujące projekt:

Lider projektu: Fundacja Inicjatyw Lokalnych

Partner: Związek Gmin Lubelszczyzny

Cel projektu: zwiększenie do 30.06.2015r. zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowej na poziomie 25 jednostek samorządu terytorialnego  z terenu woj. lubelskiego.

Projekt skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (pracownicy urzędów, władze samorządowe, radni) oraz organizacji pozarządowych (członkowie, władze ngo, pracownicy) z terenu woj. lubelskiego.

 

Planowane w ramach projektu działania:

I. Diagnoza jakości współpracy jst z ngo biorących udział w projekcie (16 godz./ jst). Diagnoza przeprowadzana w postaci indeksacji jakości współpracy w celu określenia stanu współpracy oraz wyznaczenie ścieżki udziału w projekcie dla 25 jednostek samorządu terytorialnego.


II. Usługi szkoleniowe nt standardów współpracy jst z ngo:
 • Szkolenie „Standardy współpracy administracji publicznych i ngo” (16 godz.)

 

III. Pomoc we wdrożeniu standardów w zakresie tworzenia polityk publicznych. (udział w przewidzianych formach wsparcia w ramach zadania możliwy w przypadku określenia go w ścieżce  udziału w projekcie – zgodnie z pkt. I). Każda jst może uczestniczyć w 1,2 lub 3 warsztatach)

W ramach tego zadania zaplanowane są:

 • Warsztaty:

-        Współtworzenie przez jst i ngo strategii i programów realizacji polityk publicznych (24 godz.);

-        Konsultacje społeczne (24 godz.);

-        Współpraca jst i ngo przy wdrażaniu polityk publicznych (24 godz.);

 • Doradztwo dla JST (15 godz./procedurę)
 • Wdrożenie procedur – podjęcie uchwał w sprawie wdrożenia opracowanych procedur oraz ich publikacja;
 • Zastosowanie procedur – w konsultacji z indywidualnym doradcą (5 godz.) – wykorzystanie procedur w życiu społecznym, np. przeprowadzenie konsultacji społecznych, powołanie grupy roboczej;
 • Ewaluacja, ewentualne doskonalenie – ocena trafności, efektywności, skuteczności, użyteczności i trwałości procedur. Efekty w ewaluacji zostaną wykorzystane do poprawek procedur, mających na celu ich  udoskonalenie.

 

IV. Pomoc we wdrożeniu standardów w zakresie realizacji zadań publicznych: (udział w przewidzianych formach wsparcia w ramach zadania możliwy w przypadku określenia go w ścieżce  udziału w projekcie – zgodnie z pkt. I). Każda jst może uczestniczyć w 1 lub 2 warsztatach.)

W ramach tego zadania zaplanowane są:

 • Warsztaty

-        Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych (24 godz.);

-        Procedury realizacji niefinansowej współpracy jst i ngo (24 godz.);

 • Doradztwo dla JST (15 godz./procedurę)
 • Wdrożenie procedur – podjęcie uchwał w sprawie wdrożenia opracowanych procedur oraz ich publikacja;
 • Zastosowanie procedur – w konsultacji z indywidualnym doradcą (5 godz.) – wykorzystanie procedur w życiu społecznym, np. przeprowadzenie konsultacji społecznych, powołanie grupy roboczej;
 • Ewaluacja, ewentualne doskonalenie – ocena trafności, efektywności, skuteczności, użyteczności i trwałości procedur. Efekty w ewaluacji zostaną wykorzystane do poprawek procedur, mających na celu ich  udoskonalenie.

 

V. Pomoc we wdrożeniu standardów tworzenia warunków do społecznej aktywności: (udział w przewidzianych formach wsparcia w ramach zadania możliwy w przypadku określenia go w ścieżce  udziału w projekcie – zgodnie z pkt. I). Każda jst może uczestniczyć w 1 lub 2 warsztatach.)

W ramach tego zadania zaplanowane są:

 • Warsztaty:

-        System wspierania inicjatyw obywatelskich i ngo (24godz.);

-        Wspieranie procesów integracji sektora ngo (24godz.);

 • Doradztwo dla JST (15 godz./procedurę)
 • Wdrożenie procedur – podjęcie uchwał w sprawie wdrożenia opracowanych procedur oraz ich publikacja;
 • Zastosowanie procedur – w konsultacji z indywidualnym doradcą (5 godz.) – wykorzystanie procedur w życiu społecznym, np. przeprowadzenie konsultacji społecznych, powołanie grupy roboczej;
 • Ewaluacja, ewentualne doskonalenie – ocena trafności, efektywności, skuteczności, użyteczności i trwałości procedur. Efekty w ewaluacji zostaną wykorzystane do poprawek procedur, mających na celu ich  udoskonalenie.

 

VI. Pomoc we wdrożeniu samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy
 • Organizacja i przeprowadzenie spotkań (12 godz. w grupach po 6 – 12os.)

Etapy wdrażania:

-        Utworzenie grupy roboczej

-        Przygotowywania, uzgodnienia, zaproszenia

-        Przygotowywanie wstępnych diagnoz współpracy

-        Dyskusja moderowana

-        Spisanie konkluzji z dyskusji

-        Upublicznienie notatki z przeprowadzonej oceny

-        Wysyłka wyników oceny do osób decyzyjnych w danym obszarze działania, mających realny wpływ na poprawę współpracy między organizacjami i samorządem.

 

Kontakt:

Fundacja Inicjatyw Lokalnych                                 Związek Gmin Lubelszczyzny
Oddział w Chełmie
Ul. Obłońska 20                                                       ul. I Armii Wojska Polskiego 5
22-100 Chełm                                                          20-078 Lublin
Tel./ fax. 82 564 98 70                                             tel. 81 444 02 80 fax. 81 444 07 29

Osoba do kontaktu: Marzena Cichosz              Osoba do kontaktów: Magdalena Komaniecka
e-mail: chelm@lfr.lublin.pl                                   e-mail: mekom@op.pl