Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Spółdzielczość socjalna - szansą na biznes
2014-03-03

Projekt „Spółdzielczość socjalna – szansą na biznes”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „Spółdzielczość socjalna – szansą na biznes” realizowany był w okresie 01.01.2012 – 28.02.2014 w ramach Priorytetu VII. Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Projekt skierowany był do osób fizycznych, w szczególności o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, tj.:

 • osób bezrobotnych,
 • osób o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt. 1-4, 6 i 7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
 • osób niepełnosprawnych,

zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, planujących utworzenie spółdzielni socjalnej

Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 15 osób (w tym 9 kobiet) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Priorytetowo traktowane były:

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby w wieku 15-24 lata

W ramach projektu przewidziane były następujące formy wsparcia:

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

 • opracowanie Indywidualnych Planów Działań
 • szkolenie modułowe „Spółdzielczość socjalna – szansą na biznes” połączone z wizytą studyjną w spółdzielniach socjalnych
 • doradztwo indywidualne/ grupowe z zakresu sporządzania wniosków o przyznanie środków finansowych, wsparcia pomostowego oraz planu założenia i działalności spółdzielni socjalnej
 • opieka indywidualnego doradcy na etapie zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej

2. Wsparcie finansowe na utworzenie spółdzielni socjalnej: jednorazowe wsparcie kapitałowe w kwocie maksymalnie 20.000,00zł. ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałej spółdzielni socjalnej

3. Wsparcie pomostowe:

A. Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze:

 • Warsztaty z zakresu prawidłowego wydatkowania i rozliczania wsparcia finansowego i pomostowego
 • indywidualne konsultacje tematyczne zgodnie z Indywidualnym Planem Działania z zakresu rozliczania dotacji, przygotowania wniosku o wsparcie pomostowe, prawa, marketingu, księgowości, konsultacje techniczne i specjalistyczne.

B. Podstawowe wsparcie pomostowe – udzielane było w kwocie do 1.386,00 zł.
w formie comiesięcznych transz dotacji przez 6 pierwszych miesięcy od dnia podpisania Umowy o przyznanie wsparcia pomostowego, ułatwiających pokrycie obligatoryjnych opłat, ponoszonych niezależnie od poziomu przychodów.

C. Przedłużone wsparcie pomostowe - udzielane było w kwocie do 1.386,00 zł.
w formie comiesięcznych transz dotacji przez 6 kolejnych miesięcy.

Uczestnicy mieli zapewnione:

 • materiały szkoleniowe (segregator, notatnik, długopis, materiały przygotowane przez wykładowców);
 • wyżywienie podczas szkoleń;
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia/ doradztwa.

Utworzone spółdzielnie socjalne w ramach projektu:

Nazwa spółdzielni socjalnej

Dane kontaktowe

Zakres działalności

Spółdzielnia Socjalna „EMAUS”

 

Krężnica Jara,

20-515 Lublin, Krężnica Jara 498

Prowadzona działalność skupia się na produkcji wyrobów tartacznych, stolarskich i ciesielskich, oraz rzemiosła tradycyjnego są to głównie: opakowania drewniane, palety, wyroby z korka, słomy, wyroby z betonu, gipsu i cementu, działalność detaliczna sprzedaż gotowych wyrobów: ławek ogrodowych, huśtawek, wiat przystankowych, ławek z betonu, koszy na śmieci, tablic ogłoszeniowych.

Spółdzielnia Socjalna „Vita Solis”

Sawin,

ul. Chełmska 5,

22-107 Sawin

Prowadzenie działalności skupia się na obsłudze imprez okolicznościowych, produkcji wyrobów garmażeryjnych i wyrobach kuchni regionalnej. Dodatkowo spółdzielnia świadczy usługi z zakresu fryzjerstwa tj. strzyżenie, modelowanie, farbowanie włosów, fryzury okolicznościowe, upięcia, pasemka. Prowadzony fitness klub organizuje zajęcia ruchowe z zakresu: aerobic, aerodance, BUP, TFAT burning, ćwiczenia z wykorzystaniem bieżni, rowerka, orbitre`ka, step pery, masażera

„Zamojska Spółdzielnia Socjalna”

Zamość

ul. Przemysłowa 4,

22- 400 Zamość

Podstawą działalności jest świadczenie usług szkoleniowych tj: organizacja szkoleń komercyjnych, zleconych oraz finansowanych ze źródeł zewnętrznych, organizacja szkoleń demonstracyjnych. Prowadzenie działalności agencji reklamowej skupia się na wykonywaniu reklam zewnętrznych, projektowanie stron www, tworzenie grafiki komputerowej, prowadzenie domu medialnego oferującego pomoc z zakresu promocji, reklamy w radio, prasie czy telewizji.