Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Projekt „Ekonomia społeczna - motorem rozwoju lokalnego II” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2014-04-30

loga_projekty3

Projekt „Ekonomia społeczna – motorem rozwoju lokalnego II”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt partnerski „Ekonomia społeczna – motorem rozwoju lokalnego II” realizowany był w okresie od 01 grudnia 2011 r. do 31 marca 2014 r. wspólnie z Gminą Sawin w ramach VII Priorytetu Promocja integracji społecznej Działanie7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii Społecznej. Projekt obejmował swoim zasięgiem miasto Chełm i powiat chełmski w województwie lubelskim i był kontynuacją projektu, w ramach którego został utworzony Chełmski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Głównym celem projektu było wsparcie rozwoju i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej (ES), oraz osób planujących rozpoczęcie działalności w sektorze ES z terenu miasta Chełm i powiatu chełmskiego poprzez promocję i inicjowanie rozwoju partnerstw w obszarze ES.

Cele szczegółowe projektu skupiały się na  popularyzacji ES oraz zatrudnienia w sektorze ES w środowisku lokalnym, wzmocnienie potencjału rozwojowego, instytucjonalnego, kadrowego i organizacyjnego, podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ES, oraz rozwój współpracy na rzecz ES na terenie Miasta Chełm i powiatu chełmskiego.

Projekt skierowany był do trzech grup odbiorców z terenu miasta Chełm i powiatu chełmskiego:

- instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,

- osób fizycznych, planujących założenie działalności gospodarczej w sektorze ES,

- podmiotów ES (m.in. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie osób niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dn. 24.05.2003 r. z późn. zm.).

 W ramach projektu realizowane były następujące działania:

  1. Promocja idei ES oraz zatrudnienia w sektorze ES, która polegała na prowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej poprzez druki bezadresowe, audycje w lokalnym radio, opracowaniu internetowego katalogu podmiotów ekonomii społecznej z terenu Miasta Chełm i powiatu chełmskiego, publikacji kwartalników popularyzujących ideę Ekonomii Społecznej, organizacji pikników z ES na TY, przebudowie strony internetowej;
  2. Prowadzenie Chełmskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej mieszczącego się     przy ul Obłońskiej 20 w Chełmie, w ramach którego świadczone były bezpłatne usługi doradcze z zakresu prawa, marketingu i księgowości, dodatkowo osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz PES miały możliwość skorzystanie ze wsparcia infrastrukturalnego oraz fachowej literatury z zakresu tematyki ES,
  3. Organizowano szkolenia z zakresu zakładania działalności w sektorze ES, bezpłatne szkolenia modułowe dla osób fizycznych oraz doradztwo indywidualne /grupowe.
  4. Organizowano szkolenia z zakresu prowadzenia działalności w sektorze ES, specjalistyczne bezpłatne szkolenia z zakresu księgowości w ES, Pozyskiwania funduszy na potrzeby organizacji społecznych, public relations i komunikacja w organizacjach społecznych, komputer w NGO, zarządzanie zasobami ludzkimi i komunikacja interpersonalna w PES biznesplan organizacji;
  5. Realizowano usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej.

 


Projekt „Ekonomia społeczna – motorem rozwoju lokalnego II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego