Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Zaproszenie do złożenia oferty - zajęcia teoretyczne kurs "Fryzjer" we Włodawie
2016-08-11
I.Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
II.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykładowcy w celu przeprowadzenia zajęć teoretycznych kursu „Fryzjer” we Włodawie, zgodnie z poniższymi warunkami:
1.Zakres tematyczny zajęć obejmuje minimum:
- maszynoznawstwo, materiałoznawstwo,
- technologia,
- rysunek zawodowy,
- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
- podstawowe zasady ochrony środowiska,
- dokumentacja działalności gospodarczej,
- rachunkowość zawodowa,
- podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem,
Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu fryzjera oraz przygotowanie do egzaminu czeladniczego w zawodzie „Fryzjer”.
2.Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania materiałów szkoleniowych, szczegółowego programu kursu przygotowującego Uczestników do egzaminu na tytuł czeladnika w zawodzie „Fryzjer”.
3.Liczba godzin:60
4.Przewidywany termin realizacji kursu: wrzesień - październik 2016 r.
5.Szczegółowy harmonogram kursu zostanie ustalony z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
6.Kurs będzie realizowany w dni powszednie 5 razy w tygodniu, średnio po 8 godzin dziennie.
7.Godzina zajęć liczy 45 minut.
8.Liczebność grupy szkoleniowej: 10 osób.
9.Salę szkoleniową na zajęcia, catering dla uczestników/czek kursu, ubezpieczenie NNW uczestników/czek kursu, dokumentację szkoleniową oraz materiały piśmiennicze zapewnia Zamawiający.
10.Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia prowadzącego zajęcia na kursie.
11.W każdym dniu kursu przysługują dodatkowo 2 (słownie: dwie) przerwy kawowe oraz 1 (słownie: jedna) przerwa obiadowa.
12.Na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu Wykonawca, któremu udzielone zostanie zamówienie, przekaże Zamawiającemu program szkolenia oraz komplet materiałów szkoleniowych (w wersji elektronicznej) w celu zatwierdzenia przez Koordynatora Projektu.
13.Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia logotypów Unii Europejskiej i RPO WL oraz informacji o współfinansowaniu kursu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – oznakowania kursu zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi na materiałach szkoleniowych oraz wykorzystywanych prezentacjach multimedialnych.
14.Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usługi szkoleniowej w zależności od przebiegu rekrutacji uczestników do projektu.
III.Warunki uczestnictwa w postępowaniu
W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:
1.doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu objętego niniejszym zaproszeniem – minimum 200 godzin
lub
2.co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie i doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń.
3.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w opisie Przedmiotu Zamówienia.
4.Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Do oferty należy dołączyć CV Wykonawcy (zał. nr 2), wykaz usług zrealizowanych przez Wykonawcę (zał. nr 3), w których wykaże, iż spełnia powyższe warunki. Wykonawca dołączy referencje i/lub umowy potwierdzone za zgodność z oryginałem.
IV.Z udziału w zamówieniu wykluczone są:
a)osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
W celu potwierdzenia braku konfliktu interesów lub podwójnego finasowania o którym mowa powyżej, potencjalny Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań (zał. nr 5),
b)osoby powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: -uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; -posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; -pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; -pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, potencjalny Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań (zał. nr 6)
V.Informacje ogólne
1.Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3.Nie dopuszcza się podwykonawstwa przy realizacji usług będących przedmiotem niniejszego postępowania.
4.Zleceniobiorca zobowiązuje się do tego, iż jego łączne zaangażowanie w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł (w szczególności w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego i samozatrudnienia) nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
5.Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji godzin i zadań realizowanych we wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w które jest zaangażowany. Ewidencja ma charakter „karty czasu pracy”, z której wynika, jakie zadania w ramach jakiej umowy i w jakich godzinach Zleceniobiorca wykonuje każdego dnia i jest zgodna z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020
6.Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Joanna Omelczuk - Maśluch - Specjalista ds. obsługi projektu, tel. (82) 572 29 16, e-mail: wlodawa@lfr.lublin.pl.
7.Wszelkie wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na adres e-mail: wlodawa@lfr.lublin.pl. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną udzielone tylko i wyłącznie tą samą drogą elektroniczną, dodatkowo treść wniosku o wyjaśnienie oraz treść wyjaśnienia Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie zamawiającego: www.fil.lublin.pl. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8.Zamawiający nie odsyła złożonych, nadesłanych ofert.
9.Z Wykonawcą, który przedłożył najatrakcyjniejszą ofertę, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje związane z realizacją zamówienia, w tym negocjacje cenowe.
10.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwiększenie zakresu zamówienia za dodatkowym wynagrodzeniem.
11.W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Wykonawcy, który złożył kolejną pod względem punktowym ofertę.
12.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn takiej decyzji.
13.Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego zamówienia stanowi część zadania „Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych” w projekcie „Szkolenia + staż = praca”.
14.Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni liczonych od upływu terminu składania ofert.
VI.Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
1.Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy płatne będzie przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy, na podstawie przedstawionego Zleceniodawcy rachunku, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rachunku, pod warunkiem przekazania Zleceniodawcy ewidencji godzin pracy o której mowa w pkt. V p.pkt. 4 -5, nie wcześniej jednak, niż po ostatecznym sprawdzeniu przez Zleceniodawcę poprawności wykonania przez Zleceniobiorcę przedmiotu umowy.
2.Przekroczenie liczby godzin wskazanej w pkt. V p.pkt. 4 skutkuje nie wypłaceniem Zleceniobiorcy wynagrodzenia za godziny przekraczające limit godzin zaangażowania wskazany w pkt. V p.pkt. 4.
3.Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia w razie opóźnień związanych z przekazaniem środków finansowych przez Instytucję Pośredniczącą.
4.Zleceniodawca przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy– w przypadku nie przestrzegania przez Zleceniobiorcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie oraz nieprowadzenia wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji w tym zakresie.
5.Zleceniodawca przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy – w przypadku realizowania przez Zleceniobiorcę umowy niezgodnie z harmonogramem.
6.Zleceniodawca przewiduje karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy– w przypadku nie wykonywania przez Zleceniobiorcę zlecenia w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności.
7.Zleceniodawca zastrzega możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Zleceniobiorcy.
8.Zleceniodawca zastrzega możliwość dochodzenia od Zleceniobiorcy odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;
9.Zleceniodawca informuje, iż w umowie na świadczenie usług zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Zleceniobiorcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
10.Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a)Terminu realizacji umowy;
b)Harmonogramu realizacji umowy;
c)Ostatecznej liczby Uczestników Projektu w ramach umowy;
d)Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Zleceniobiorcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Zleceniobiorca i może ulegać opóźnieniom);
11.Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
VII.Opis sposobu przygotowania oferty
a)Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
b)Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Oferenta. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez Oferenta.
c)Oferta powinna zawierać:
- Formularz oferty cenowej (wzór załącznik nr 1);
- CV Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia;
- Wykaz usług szkoleniowych zrealizowanych przez ostatnie 3 lata lub doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie i doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi że wskazane usługi wykonane zostały należycie;
- Oświadczenie o zatrudnieniu w innych projektach RPO WL, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zaproszenia;
- Oświadczenie o zatrudnieniu w instytucji realizującej RPO WL, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zaproszenia;
- Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
(Załącznik nr 6)
-Kopie uzyskanych zaświadczeń/dyplomów/certyfikatów, poświadczające posiadane wykształcenie/uprawniania
Ofertę należy umieścić w zamkniętej na trwale kopercie opatrzonej napisem „OFERTA – szkolenie „Fryzjer” – zajęcia teoretyczne, w ramach realizacji projektu „Szkolenie + staż= praca” oraz danymi Wykonawcy
VIII.Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1.Oferowana łączna cena za wykonanie usługi – 60%
W powyższym kryterium oceniana będzie łączna cena brutto za przeprowadzenie procesu wdrożenia przy zastosowaniu następującego algorytmu:
Najniższa cena
L-ba punktów oferty ocenianej = -------------------------------------------------- x 100 x waga kryterium
Cena badanej oferty
2.Doświadczenie Oferenta w prowadzeniu kursów/szkoleń w zakresie niniejszego zaproszenia do złożenia oferty w ciągu ostatnich 3 lat lub co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie i doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń – 40%
Punkty:
min. 200 godzin lub min. 2-letnie doświadczenie zawodowe – 10 pkt.
od 201 do 300 godzin lub 5-letnie doświadczenie zawodowe– 20 pkt.
od 301 do 400 godzin lub 8-letnie doświadczenie zawodowe- 30 pkt.
powyżej 400 godzin lub powyżej 8 lat doświadczenia zawodowego - 40 pkt.
W kryterium doświadczenie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Ocenione zostaną tylko usługi potwierdzone referencjami i/lub umowami.
IX.Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Oddziału Fundacji Inicjatyw Lokalnych we Włodawie, ul. 11 Listopada 3, 22-200 Włodawa, do dnia 19 sierpnia 2016 r. do godz.15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu).
X.Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Oddziału Fundacji Inicjatyw Lokalnych we Włodawie, ul. 11 Listopada 3, w dniu 19 sierpnia 2016 r. o godz. 15.15

W załączeniu:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór CV
3. Wzór wykazu usług szkoleniowych zrealizowanych przez ostatnie 3 lata lub doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie i doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń – zgodnych z przedmiotem zamówienia.
4. Oświadczenie o zatrudnieniu w innych projektach RPO WL
5. Oświadczenie o zatrudnieniu w instytucji realizującej RPO WL
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
Uwaga: Załączniki do oferty udostępniamy po skontaktowaniu się z Biurem Projektu

1 W rozumieniu “Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”