Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - usługi cateringowe we Włodawie
2016-08-16
Niniejsze zapytanie ma na celu weryfikację cen rynkowych.

I.Wspólny Słownik Zamówień
55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków
55321000-6 – Przygotowanie posiłków

II.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych, polegających na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla uczestników szkoleń/ poradnictwa zawodowego, realizowanych w ramach projektu „Szkolenie + staż = praca” we Włodawie.
2.Catering dla każdej osoby na każdy dzień szkolenia/poradnictwa obejmuje
co najmniej:
A.danie obiadowe, obejmujące:
1)zupę – 250 g/ osobę,
2)drugie danie:
a.ziemniaki lub zamiennie: makaron, ryż, kasza – 200 g/ osobę,
b.mięso (ryba) – 150 g/ osobę,
c.surówkę lub warzywa gotowane – 150 g/osobę,
B.deser – np. ciasto, owoce, jogurt.
3.Menu będzie każdorazowo ustalane z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji każdego szkolenia/poradnictwa zawodowego. Oferent powinien przedstawić propozycje menu na co najmniej 6 zestawów obiadowych, spośród których dokonywany będzie wybór serwowanych potraw.
4.Obiad dla każdej osoby powinien być ciepły, wyporcjowany, zapakowany w jednorazowe opakowanie termiczne z kompletem sztućców jednorazowych i serwetek.
5.Posiłki powinny być wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki.
6.Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych oraz przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. nr 171 poz. 1125 ze zm.)
7.W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obiady, o nie gorszej jakości na swój koszt, z innych źródeł.
8.Planowana liczba posiłków: 1360 sztuk (w tym: 136 dni x 10 osób)
9.Okres realizacji zamówienia: od września 2016 do kwietnia 2017 według harmonogramu szkoleń/ poradnictwa zawodowego.
10.Planowane miejsca dostawy posiłków: teren Miasta Włodawy.
11.Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowy harmonogram dostaw, z uwzględnieniem miejsca dostawy, terminu, godziny i liczby posiłków na co najmniej 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkoleń/poradnictwa zawodowego.
12.Zaplanowana liczba posiłków może ulec zmianie, ze względu na możliwe nieobecności uczestników/uczestniczek szkoleń/poradnictwa zawodowego. W przypadku zmiany liczby posiłków Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej 3 godz. wcześniej przed planowaną dostawą.
13.Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie przygotowane i dostarczone posiłki.

III.Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy prowadzą zarejestrowaną działalność w zakresie objętym zamówieniem.
2.Z udziału w zamówieniu wykluczone są podmioty/osoby, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, potencjalny wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań (załącznik nr 3)

IV.Informacje ogólne
1.Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3.Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Joanna Omelczuk – Maśluch - Specjalista ds. obsługi projektu, tel. 82 572 29 16, e-mail: wlodawa@lfr.lublin.pl
4.Z Oferentem, który przedłożył najatrakcyjniejszą ofertę, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje związane z realizacją zamówienia, w tym negocjacje cenowe.
5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego asortymentu oraz składanie zamówień dodatkowych.
6.W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Oferentowi, który złożył kolejną pod względem punktowym ofertę.
7.Warunki płatności: zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia płatna będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w systemie miesięcznym odrębnie dla każdego szkolenia/ poradnictwa zawodowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia FV/ rachunku.
9.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn takiej decyzji.

V.Opis sposobu przygotowania oferty:
1.Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
2.Oferta powinna zawierać:
a.Formularz oferty cenowej (wzór - załącznik nr 1)
b.Proponowane menu (minimum 6 zestawów obiadowych), spośród którego dokonywany będzie wybór serwowanych potraw (wzór - załącznik nr 2)
c.Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych / osobowych (wzór - załącznik nr 3)
d.kopię dokumentu dopuszczającego Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem. Dokument winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobą uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta
e.jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty nie wynika upoważnienie do podpisania oferty dla osoby występującej w imieniu Oferenta, istnieje bezwzględny wymóg dołączenia stosowanego pełnomocnictwa. Obowiązek ustanowienia pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu Oferentów istnieje również w przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne). W przypadku braku ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek podpisania oferty wraz z załącznikami przez wszystkich wspólników,
3.Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być ponumerowane i podpisane przez Oferenta. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4.Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
5.Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.
6.Ofertę należy umieścić w zamkniętej na trwale kopercie opatrzonej napisem: „OFERTA - świadczenie usług cateringowych we Włodawie, w ramach projektu „Szkolenie + staż=praca” oraz danymi Oferenta.

VI.Kryteria oceny ofert:
1.Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:
cena za jeden posiłek brutto w zł.- 100% (100 pkt.)
2.Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto za jeden posiłek) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna
Cena = ------------------------- x 100
C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

3.Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryterium.

VI.Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Fundacji Inicjatyw Lokalnych Oddział we Włodawie, ul. 11 Listopada 3, 22-200 Włodawa, do dnia 24 sierpnia 2016 roku do godz. 15.00 – osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu).

VII.Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Fundacji Inicjatyw Lokalnych Oddział we Włodawie, ul. 11 Listopada 3, w dniu 24 sierpnia 2016 roku o godz. 15.15.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku.

W załączeniu:
1.Wzór oferty cenowej
2.Wzór propozycja menu
3.Wzór oświadczenia o braku występowania powiązań kapitałowych / osobowych
Uwaga: Załączniki do oferty udostępniamy po skontaktowaniu się z Biurem Projektu