Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Zapraszamy na kurs „Palacz kotłów CO”
2016-09-19

Uczestnikom kursu zapewniamy:
- Materiały szkoleniowe
- Wykwalifikowanych trenerów
- Badanie lekarskie
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu
- Ubezpieczenie NNW

 


Cena kursu uzależniona od liczby uczestników w grupie.


Kurs kończy się zaliczeniem w formie pisemnej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z zaliczenia uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu na podstawie § 18 ust. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622) oraz przystąpią do egzaminu zewnętrznego celem uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu – palacza kotłów centralnego ogrzewania.