Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Oferta szkoleń dla pracowników szkół, placówek oświatowych i pedagogów
2016-11-09
 • Uczestnicy kursów otrzymają zaświadczenie o ich ukończeniu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kształcenia w Janowie Lubelskim, przy ul. Zamoyskiego 52.
 • Zajęcia poprowadzi doświadczona kadra.
 • Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń na każdy zaproponowany przez Państwa temat, jak również - przy grupie minimum 10-cio osobowej - w Państwa placówce.
Szczegółowe informacje i zapisy:
Fundacja Inicjatyw Lokalnych
Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 52
tel./fax. 15/871 75 36
Ramowe programy szkoleń:
 1. Diagnoza osobowych uwarunkowań edukacyjno-zawodowych uczniów LO:
 • Teoretyczne podstawy metody oraz procedura konstrukcji narzędzia;
 • Zasady i wymagania dotyczące badania Testem Edukacja-Zawód;
 • Diagnoza kompetencji – wypełnienie testu on-line przez uczestników szkolenia;
 • Wykorzystanie Testu na lekcjach z doradztwa zawodowego (scenariusze zajęć);
 • Informacja zwrotna i zasady interpretacji wyników.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny lekcyjne

2. Metodologia Indywidualnego Planu Działania:

 • Definicje Indywidualnego Planu Działania;
 • Cel i rola Indywidualnego Planu Działania w doradztwie zawodowym;
 • Schematy IPD i zasady jego konstruowania;
 • Wykorzystanie Indywidualnego Planu Działania w pracy z uczniem.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny lekcyjne

3. Doradztwo zawodowe w gimnazjum:

 • Zadania doradcy zawodowego wynikające z przepisów prawnych;
 • Podstawowe teorie rozwoju zawodowego;
 • Diagnoza potrzeb w zakresie doradztwa zawodowego w szkole;
 • Schematy doradztwa zawodowego w gimnazjum;
 • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – zasady opracowania i wdrażania;
 • Modele i metody pracy doradcy zawodowego/ nauczyciela realizującego zadania doradcy zawodowego.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych

4. Zgrana klasa – jak to osiągnąć?:

 • Style przewodzenia w grupie;
 • Fazy rozwoju zespołu/ klasy;
 • Rola wychowawcy w poszczególnych fazach rozwoju klasy;
 • Kontrakt grupowy;
 • Rola pochwały i krytyki w budowaniu pozytywnych relacji z uczniem/ z grupą.
Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych

5. Kompetencje wychowawcze nauczyciela:
 • Profil kompetencji nauczyciela/wychowawcy;
 • Efektywna komunikacja i aktywne słuchanie w pracy z uczniami i rodzicami uczniów;
 • Radzenie sobie z trudnym zachowaniem uczniów;
 • Rozwiązywanie konfliktów uczniowskich (mediacje w szkole);
 • Motywowanie uczniów do nauki;
 • Budowanie zgranej klasy.

Czas trwania szkolenia: 14 godzin lekcyjnych

6. Motywowanie uczniów do nauki:

 • Motywacja zewnętrza i wewnętrzna (m.in. chwalenie, nagradzania, krytyka);
 • Kary i nagrody w procesie uczenia się;
 • Zastosowanie wybranych teorii motywacji w pracy nauczyciela;
 • Postawa nauczyciela jako ważny motywator ucznia do nauki;
 • Efektywne zarządzanie czasem.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych

7. Jak nauczyć uczniów uczyć się - techniki szybkiego uczenia się:

•Dwie półkule i pięć zmysłów w procesie uczenia się;

•Zasady „odżywania mózgu”;

• Łańcuchowa metoda skojarzeń;

•Zakładkowa metoda zapamiętywania;

•Zasady efektywnego uczenia się;

•Zasady sporządzania map myśli, promienistych notatek;

•Rozwijanie kreatywności ucznia.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych

8. Asertywność w pracy nauczyciela:

• Diagnoza poziomu asertywności;

•Różnica między asertywnością, agresją i uległością;

•Nastawianie do innych i myślenie o sobie (pewność siebie);

•Asertywna pochwała;

•Konstruktywna krytyka;

•Asertywność w kontakcie z uczniami i rodzicami (wyrażanie próśb i oczekiwań; wyrażanie gniewu/złości; odmawianie; wyrażanie własnych przekonań; obrona własnych granic).

Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych

9. Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela:

• Istota procesu komunikacji;

•Rodzaje komunikacji (pozioma, pionowa, jednostronna, dwustronna);

•Bariery w komunikacji z uczniem i rodzicem;

•Rola nastawienia w komunikacji;

•Mowa ciała w procesie komunikacji;

•Parafraza, dowartościowanie, odzwierciedlenie, doprecyzowanie, klaryfikacja;

•Komunikat typu „ja”.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych

10. Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela:

•Rozumienie zjawiska stresu oraz fazy reakcji stresowej;

•Pozytywny stres (eustres);

•Główne źródła stresu w pracy nauczyciela;

•Podstawowe objawy stresu;

•Techniki radzenie sobie ze stresem;

•Rozumienie zjawiska wypalenia zawodowego;

•Przyczyny wypalenia zawodowego nauczycieli;

• Fazy zespołu wypalenia zawodowego;

•Profilaktyka wypalenia w zawodzie nauczyciela.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych

11. Radzenie sobie z trudnym zachowaniem ucznia – techniki poznawczo-behawioralne:

•Poznawczy model ABC w analizie zachowania ucznia;

•Warunkowanie sprawcze i instrumentalne w pracy nauczyciela;

•Nagrody i kary w perspektywie poznawczo-behawioralnej;

•Zachowania trudne i sposoby radzenia sobie z nimi – techniki poznawczo-behawioralne;

•Zasady współpracy z rodzicami w udzielaniu pomocy uczniowi.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych

12. Konflikty rówieśnicze – nauczyciel jako mediator:

•Rodzaje konfliktów;

•Style rozwiązywania konfliktów;

•Procedura rozwiązywania konfliktów (metoda 6 kroków);

•Zasady mediacji w szkole;

• Rola nauczyciela jako mediatora;

•Procedura mediacji w szkole.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych

13. Trudne rozmowy z rodzicami:

•Wzajemne postrzegania ról: rodzica i nauczyciela;

•Trudne sytuacje podczas spotkań z rodzicami;

•Techniki radzenia sobie z oporem rodziców;

•Radzenie sobie z zaprzeczeniem, atakiem rodziców;

•Zasady mówienia o trudnych sprawach;

•Zasady przygotowywania spotkań z rodzicami.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych

14. Pomoc uczniowi doświadczającemu przemocy w rodzinie:

•Podstawy prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. procedura Niebieskiej Karty, współpraca szkoły z innymi instytucjami, obowiązki nauczyciela w sytuacji przemocy domowej wobec ucznia);

•Rozpoznawanie objawów przemocy w rodzinie – portret psychologiczny dziecka krzywdzonego;

•Zasady pracy z uczniem doświadczającym przemocy w rodzinie oraz jego rodziną

w ramach systemu oświaty;

Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych

15. Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania opozycyjno- buntownicze:

• Diagnoza zaburzeń opozycyjno-buntowniczych (kryteria diagnostyczne wg ICD-10, diagnoza różnicowa);

•Techniki poznawczo-behawioralne w pracy z dzieckiem z zachowaniem opozycyjno-buntowniczymi;

•Zasady współpracy z rodzicami w udzielaniu pomocy uczniowi.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych

16. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników szkół i innych placówek oświatowych:

•Wybrane regulacje prawne z zakresu ochrony pracy i nauki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;

•Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia nauczycieli;

•Problemy związane z organizacją stanowisk pracy w pomieszczeniach do nauki;

•Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych

17. Pierwsza pomoc:

•Zagadnienia prawne;

•Bezpieczeństwo własne i ocena bezpieczeństwa miejsca zdarzenia;

•Priorytety w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym;

•Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy;

•Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy;

•Psychologiczne aspekty udzielania pomocy.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych

18. Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży:

•Planowanie pracy wychowawczej;

•Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

•Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników;

•Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego;

•Prowadzenie dokumentacji wypoczynku.

Od kandydatów wymaga się 3 letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Czas trwania szkolenia: 10 godzin lekcyjnych

19. Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży:

 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku;
 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
 • Ruch i rekreacja;
 • Turystyka i krajoznawstwo;
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe;
 • Zajęcia praktyczno-techniczne;
 • Prace społecznie użyteczne;
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Czas trwania szkolenia: 36 godzin lekcyjnych

20. Kurs języka angielskiego dla początkujących i średniozaawansowanych:

Czas trwania szkolenia: 120 godzin lekcyjnych

Zajęcia odbywają się 2 raz w tygodniu po 2 godz. lekcyjne, w godzinach po południowych lub wieczornych.