Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Projekt Od stażysty do specjalisty
2017-03-27

Projekt „Od stażysty do specjalisty”

realizowany był w okresie od 01.01.2015 do 30.11.2015, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii Społecznej, Podddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim urzędem pracy w Lublinie.

Projekt skierowany był do 60 osób (36 kobiet) długotrwale bezrobotnych, zamieszkałych na terenie gmin: Miasta Chełm, Chełm, Dorohusk, Ruda-Huta, Siedliszcze, Końskowola, Kurów, Nałęczów, Dęblin, Ryki.

Priorytetowo traktowane były:

  • osoby w wieku 15-30 lat – minimum 24 osób;
  • osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich – 24 osób.

W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 3 godz.

2. Trening umiejętności i kompetencji społecznych 30 godz.

3. Usługi szkoleniowe:

  • Technolog robót wykończeniowych z egzaminem czeladniczym – 450 godz. (Chełm, Puławy)
  • Ogrodnik/ Pracownik terenów zielonych – 210 godz. (Puławy)
  • Fryzjer z egzaminem czeladniczym – 460 godz. (Chełm, Puławy)
  • Kelner/ barman/ barista z obsługą kasy fiskalnej – 280 godz. (Chełm)

4. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 16 godz.

5. Pośrednictwo pracy

6. Staże zgodne z kierunkami szkoleń – 5 miesięcy

Uczestnikom projektu zapewniono:

  • stypendium szkoleniowe i stażowe;
  • materiały szkoleniowe (książki, teczka, notatnik, długopis, materiały przygotowane przez wykładowców);
  • wyżywienie podczas szkoleń;
  • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia oraz odbywania stażu.

Działania w ramach projektu realizowane były w dwóch Oddziałach Fundacji Inicjatyw Lokalnych: Chełmie i Puławach