Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ERA MŁODYCH ZAWODOWCÓW
2017-04-21

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „ERA MŁODYCH ZAWODOWCÓW”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 (42K) osób młodych od 15 do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu powiatów: janowskiego, kraśnickiego, biłgorajskiego, włodawskiego, chełmskiego, M. Chełm, M. Lublin, lubelskiego, świdnickiego poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem doradczo-szkoleniowym (indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe warsztaty aktywizujące, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy) dla uzyskania kwalifikacji oraz zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w 4-miesięczym stażu, przyczyniających się do wzrostu szans na zatrudnienie.
 
Grupę docelową w projekcie stanowi 100 (42K) osób młodych, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, spełniających łącznie nw. kryteria:
- pozostające bez pracy (w tym niezarejestrowanych w urzędach pracy)
- nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
- zamieszkałe w rozumieniu przepisów k.c. na terenie ww. powiatów
- nie kwalifikują się do proj. konkurs. w poddz.1.3.1. POWER zgodnie z SzOOP
Uczestnicy Projektu muszą łącznie spełniać wszystkie ww. warunki.
 
Do projektu nie kwalifikują się osoby określone dla trybu konkursowego działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych tj.:
- młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
- absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
- absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
- matki przebywające w domach samotnej matki,
- osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).
 
FORMY WSPARCIA
1) Usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (indywidualne doradztwo zawodowe ,warsztaty grupowe, pośrednictwo. pracy)
2) Szkolenia podwyższające lub dostosowujące kompetencje i kwalifikacje zawodowe:
- Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z egz. czeladniczym
- Murarz-Tynkarz z egz. czeladniczym
- Magazynier z obsługą wózka widłowego, kasy fiskalnej oraz komputerowych programów magazynowych z uprawnieniami
- Fryzjer z egz. czeladniczym
- Kucharz z egz. czeladniczym
- Operator żurawi przenośnych z uprawnieniami
- Operator koparko-ładowarki kl. III z uprawnieniami
- Operator koparki jednonaczyniowej kl. III z uprawnieniami
3) 4-mies. płatne staże

Zapewniamy:
- Stypendium szkoleniowe i stażowe,
- Ubezpieczenie NNW,
- Materiały szkoleniowe,
- Odzież ochronną,
- Wyżywienie podczas szkoleń,
- Zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.
 
REZULTATY PROJEKTU
- 80 (34 K) osób poniżej 30 lat, uzyska kwalifikacje. po opuszczeniu programu,
- 6 (3 K) osób z niepełnosprawnościami, 19 (8 K) osób o niskich kwalifikacjach, 4 (2 K) osoby długotrwale bezrobotne oraz 10 (4 K) osób nie kwalifikujących się do żadnej z wcześniej wymienionych grup, podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.
Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r.
Wartość projektu: 1 368 803,04 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 300 349,19 zł

Nabór kandydatów do udziału w projekcie prowadzony jest w Fundacji Inicjatyw Lokalnych:
- Janów Lubelski ul. Zamoyskiego 52, tel. 15 871 75 36, e-mail; janowlubelski@lfr.lublin.pl
- Włodawa ul. 11 Listopada 3 tel. 82 57 22 916, e-mail: wlodawa@lfr.lublin.pl
– Lublin ul. Rynek 7 tel. 81 528 53 33, e-mail: fil@lfr.lublin.pl
 
Dokumenty do pobrania: