Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Unieważnie postepowania- dot. oferty na świadczenie usług dot. zakw., wyżywienia oraz wynajmu sali
2014-04-10

z dnia 31 marca 2014r. dotyczącego projektu „Wspólnie działamy. Poprawa współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w celu podniesienia jakości życia mieszkańców wspólnot samorządowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W/w postępowanie obarczone jest wadą w opisie warunków stawianych Wykonawcom mogącym się ubiegać o udzielenie zamówienia oraz kryteriach oceny ofert.