Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Zapraszamy na kurs „Pierwsza pomoc”
2015-01-09

Miejsce prowadzenia:
Siedziba Fundacji Inicjatyw Lokalnych we Włodawie, przy ul. 11 Listopada 3

Uczestnikom kursu zapewniamy:

- Materiały szkoleniowe
- Wykwalifikowanych trenerów
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
- Ubezpieczenie NNW

Cena kursu uzależniona od liczby słuchaczy w grupie.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia MEiN z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).