Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Zapraszamy na kurs Operator żurawi przenośnych”
2015-01-09

Czas trwania kursu: 52 godz./9 dni;

Miejsce kursu:

Siedziba Fundacji Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia we Włodawie, przy ul. 11 Listopada 3. (I piętro Banku Spółdzielczego)

Uczestnikom kursu zapewniamy:

- Materiały szkoleniowe

- Wykwalifikowanych trenerów

- Badanie lekarskie

- Zaświadczenie o ukończeniu kursu

- Ubezpieczenie NNW

Cena kursu uzależniona od liczby uczestników w grupie.

Kurs kończy się zaliczeniem w formie pisemnej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z zaliczenia uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Po zaliczeniu uczestnicy przystąpią do egzaminu państwowego przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego w Lublinie celem otrzymania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi żurawi.