Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie usług doradztwa zawodowego we Włodawie w ramach projektu „Sukces w Twoich rękach”
2011-02-14

Warunki szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Świadczenie usług obejmuje utworzenie Indywidualnych Planów Działań dla 40 Beneficjentów Ostatecznych projektu „Sukces w Twoich rękach” we Włodawie, w ramach:
 • doradztwa indywidualnego – 120 godz. (3 godz. zegarowe/ osobę)
 • grupowego – 64 godz. - 4 grupy po 16 godz. (2 dni po 8 godz. lekcyjnych)
 1. Utworzenie IPD dla jednej grupy 10-osobowej obejmuje następujące sesje:

I. Analiza potrzeb Beneficjentów Ostatecznych (doradztwo indywidualne) – zbadanie potrzeb i oczekiwań BO, wstępna analiza dotychczasowych zasobów (potencjału zawodowego: dotychczasowe doświadczenie zawodowe i inne – np. działalność społeczna, wykształcenie, odbyte szkolenia, mocne i słabe strony, plany na przyszłość) – 1 godz./ osobę

II. Rynek pracy i warsztat edukacyjny (doradztwo grupowe) – warsztat poświęcony zagadnieniom związanym z rynkiem pracy, obecnym trendom i przewidywanym zmianom – 8 godz.

III. Warsztat samopoznania (doradztwo grupowe) – warsztat poświęcony rozwojowi samoświadomości – wiedzy o atutach i zasobach istotnych na rynku pracy (cechy charakteru, wartości, wykształcenie, dotychczasowe doświadczenia, możliwość liczenia na wsparcie innych itp.) – 8 godz.

IV. Indywidualna ocena zawodowa (doradztwo indywidualne) – podsumowanie czego BO dowiedzieli się na swój temat w kontekście poszukiwania zatrudnienia. Przegląd celów zawodowych, ewentualnych barier w ich zdobywaniu, środków zaradczych – 0,5 godz./ osobę

V.  Przygotowanie IPD (doradztwo indywidualne, połączone z sesją IV) – spisanie IPD, czyli uszczegółowienie celów zawodowych i czasu ich realizacji. Ustalenie możliwych działań w sytuacji gdy IPD nie zakończy się sukcesem – 0,5 godz./ osobę

VI. Bilans uczestnictwa w projekcie (doradztwo indywidualne) – przegląd stopnia realizacji celów i osiągniętych rezultatów – 1 godz./ osobę

 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2011 do 31.12.2011
 2. Szczegółowy harmonogram doradztwa indywidualnego i grupowego Zamawiający przedstawi po rozstrzygnięciu postępowania.
 3. Miejsce realizacji zamówienia: Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział we Włodawie, ul. 11 Listopada 3, 22-200 Włodawa
 4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1)      wykształcenie wyższe kierunkowe  potwierdzone odpowiednimi dokumentami

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w pkt. 1 i 2

3)      co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego

4)      przeprowadziły doradztwo indywidualne i  grupowe z tematyki przedstawionej w opisie przedmiotu zamówienia dla min. 3 grup

 1. Do udziału w postępowaniu wyklucza się osoby zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - jako instytucję uczestniczącą w realizacji PO KL rozumie się Instytucję Zarządzająca, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą (Instytucje Pośrednicząca II stopnia), Regionalny Ośrodek EFS, Krajowy Ośrodek EFS oraz Krajową Instytucję Wspomagającą.
 2. Zamawiający przewiduje podpisanie z Wykonawcą umowy zlecenie.

Informacje ogólne

 1. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
 3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Jolanta Golus  - Specjalista ds. obsługi BO, tel. (82) 572 29 16
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn takiej decyzji.
 5. Strony wyrażają zgodę na negocjacje cenowe.
 6. Warunki płatności: wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rachunku. Wynagrodzenie płatne będzie w transzach dla każdej z grup: I transza - po zrealizowaniu sesji I-V, II transza – po zrealizowaniu sesji VI.
 7. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia w razie opóźnień związanych z przekazaniem środków finansowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do składania oferty cenowej.
 2. Do oferty należy dołączyć:

a)    Wykaz – opis doświadczenia z uwzględnieniem tematyki zajęć oraz liczby przeprowadzonych godzin w zakresie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 2 lat (Załącznik nr 2)

b)   CV (Załącznik nr 3)

c)    Deklaracje uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 4)

d)   Oświadczenie o zatrudnieniu w innych projektach PO KL (Załącznik nr 5)

e)   Oświadczenie o zatrudnieniu w instytucji realizującej PO KL (Załącznik nr 6)

f)     Potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone datą kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, ewentualne rekomendacje i referencje

 1. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.
 3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej na trwale kopercie opisanej w następujący sposób: dane Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego, z adnotacją „Oferta na świadczenie usług na stanowisku doradcy zawodowego we Włodawie, dot.  projektu „Sukces w Twoich rękach

 

Kryteria oceny ofert

1.  Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

Cena za jedna godzinę brutto w zł.- 60 % (60 pkt.)

Doświadczenie – 30%   (30 pkt.)

Dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje – 10% (10 pkt.)

2.  Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto za godzinę świadczenia usługi doradztwa zawodowego) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

 

C minimalna

Cena = ------------------------- x 60

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

3.  Maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium „doświadczenie” otrzyma oferta z największą liczbą godzin przeprowadzonego doradztwa indywidualnego i grupowego z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich 2 lat. Punkty liczone będą w oparciu o dane zawarte w Załączniku nr 2 wg wzoru:

Liczba godzin oferty badanej

Doświadczenie = ---------------------------------------------------------------- x 30

                                                                             Ilość godzin z oferty o największej liczbie szkoleń

 

Wymagane jest dostarczenie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć wymienionych w Załączniku nr 2 (kopie referencji lub umów).

 

4. „Dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje”, tj. dodatkowe kwalifikacje w zakresie przedmiotu zamówienia, także studia podyplomowe. Zamawiający będzie przyznawał punkty za ilość kursów/szkoleń/studiów z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia w oparciu o dane zawarte w złożonym CV, zgodnie z wzorem:

 

2 pkt. – za studia podyplomowe

1 pkt. – za każde wskazany kurs/ szkolenie w zakresie przedmiotu zamówienia

Suma punktów = ilość studiów podyplomowych x 2 pkt. + ilość kursów/ szkoleń x 1 pkt.

 

                                                             Suma pkt. oferty badanej

Dodatkowe kursy/ szkolenia podnoszące kwalifikacje = ----------------------------------------- x 10

                                                                                                        Suma pkt. oferty o max wartości w tym kryterium

 

Wymagane jest dostarczenie kopii uzyskanych dyplomów/zaświadczeń.

 

5. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Fundacji Inicjatyw Lokalnych Oddział we Włodawie, ul. 11 Listopada 3, do dnia 21 lutego 2011 roku do godz. 10.00 – osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu)

Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Fundacji Inicjatyw Lokalnych Oddział we Włodawie, ul. 11 Listopada 3, w dniu 21 lutego 2011 roku o godz. 10.30.

 

Załączniki:

1)  Formularz oferty (wzór – załącznik nr 1)

2)  Wykaz – opis doświadczenia z uwzględnieniem tematyki zajęć oraz liczby przeprowadzonych godzin w zakresie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat (wzór – załącznik nr 2)

3)  CV (wzór – załącznik nr 3)

4)  Deklaracje uczestnictwa w projekcie (wzór – załącznik nr 4)

5)  Oświadczenie o zatrudnieniu w innych projektach PO KL (wzór – załącznik nr 5)

6)  Oświadczenie o zatrudnieniu w instytucji realizującej PO KL (wzór – załącznik nr 6)

7)  Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie, kwalifikacje, ewentualne rekomendacje i referencje

 

Załączniki do pobrania (zip 0,6 MB) >>