Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Zproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów dotyczacych współpracy JST z NGO
2014-04-01
Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów  dotyczacych współpracy JST z NGO, z zakresu wdrażania standardów w zakresie tworzenia polityk publicznych, realizacji zadań publicznych oraz tworzenia warunków do społecznej aktywności.

Cz. I.    Współtworzenie przez jst i ngo strategii i programów realizacji polityk publicznych

Cz. II.   Konsultacje społeczne

Cz. III.  Współpraca jst i ngo przy wdrażaniu polityk publicznych

Cz. IV.  Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych

Cz. V.   Procedury realizacji niefinansowej współpracy jst i ngo

Cz. VI.  System wspierania inicjatyw obywatelskich i ngo

Cz. VII. Wspieranie procesów integracji sektora ngo

Do pobrania
2010-04-16
Pośrednictwo pracy
2010-04-16

Fundacja Inicjatyw Lokalnych posiada Certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 4467. Pośrednictwo pracy prowadzimy od lutego 2008 r.

 

wykres_posrpracy

 

 

Pośrednictwo pracy i inne usługi na rzecz bezrobotnych świadczone są poprzez oddziały w Chełmie, Puławach, Janowie Lubelskim, Włodawie.

Zajmujemy się pośrednictwem pracy w zakresie:

 • wyszukiwania ofert pracy dla osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia.
 • wyszukiwania kandydatów do pracy
 • pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
 • udostępniania sprzętu komputerowego, Internetu w celu poszukiwania pracy i przygotowywania dokumentów aplikacyjnych.

 

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Usługi doradcze i informacyjne
2010-04-15

Oferujemy usługi

doradcze w zakresie opracowania m.in.:

 • Strategii Rozwoju Gminy i Powiatu;
 • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych;
 • Wniosków o dofinansowanie realizacji projektów szkoleniowych, edukacyjnych, itp.
 • Biznesplanu

Świadczymy następujące usługi informacyjne i doradcze dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą:

 • podstawowe porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą;
 • informacje na temat procedury zakładania działalności gospodarczej;
 • podstawowe informacje na temat pozyskiwania finansowania zewnętrznego;
 • informacje na temat dostępnych programów pomocowych oraz możliwościach i sposobach korzystania z instrumentów wsparcia MSP.
   
Szkolenia
2010-04-15

Fundacja Inicjatyw Lokalnych jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00084/2006.

Posiada wpisy do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez:
1. Powiat janowski – nr 31 z dn. 09.02.2011 r.
2. Powiat włodawski – nr 20 z dn. 16.02.2011 r.

Od 2010 r. działamy w oparciu o Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 w zakresie doradztwa, wdrażania i zarządzania projektami, usług szkoleniowych.
Natomiast od 2012 r. posiadamy Akredytacje Lubelskiego Kuratora Oświaty dla ośrodków kształcenia w Janowie Lubelskim i Włodawie.

Od połowy 2006 r. Fundacja zorganizowała ok. 1200 szkoleń, w których uczestniczyło ponad 11 000 osób.

Oferta szkoleniowa Fundacji Inicjatyw Lokalnych obejmuje m.in.:

1. Szkolenia z zakresu księgowości m.in.:
księgowość małych i średnich firm, zasady prowadzenia pełnej ewidencji księgowej, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

2. Szkolenia biznesowe m.in.:
ABC przedsiębiorczości, sporządzanie wniosków dotacyjnych i zarządzanie projektami,

3. Szkolenia marketingowe m.in.:
obsługa klienta, techniki sprzedaży, marketing, promocja, public relations

4. Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego m.in.:
aspekty ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla jednostek JST, kontroling finansów jednostek JST, dyscyplina finansów publicznych i odpowiedzialność za jej naruszenie, podatek VAT: w JST i ich jednostkach organizacyjnych, w obrocie nieruchomościami, w jednostkach oświatowych, w działalności kulturalnej i oświatowej, w jednostkach opiekuńczych (przedszkola, domy opieki), instrukcja kancelaryjna oraz rzeczowy wykaz akt w urzędzie

5. Szkolenia bhp dla wszystkich grup zawodowych, z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

6. Kursy komputerowe m.in.:
podstawy obsługi komputera, zaawansowana obsługa komputera, arkusz kalkulacyjny Excel, zaawansowany Excel dla pracowników księgowości

7. Kursy językowe:
j. angielski, j. niemiecki, j. migowy

8. Kursy zawodowe m.in.:
spawanie MAG, eksploatacja urządzeń elektrycznych (uprawnienia SEP), obsługa wózków podnośnikowych z napędem, operator żurawi przenośnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, obsługa kas fiskalnych, sprzedawca, przedstawiciel handlowy, kosmetyczka, wizaż i stylizacja paznokci, fryzjer, krawiec, kucharz, cukiernik, bukieciarstwo, specjalista do spraw kadr i płac, pracownik kadrowo-księgowy, obsługa biura i sekretariatu, asystentka - sekretarka szefa, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, kandydat na wychowawcę kolonii i obozów młodzieżowych.

Powyższa oferta szkoleń ma charakter otwarty - istnieje możliwość zorganizowania szkoleń nie ujętych w katalogu. Wszelkie informacje udzielane są indywidualnie.

Uczestnikom zapewniamy:
• materiały szkoleniowe
• zajęcia praktyczne
• doświadczonych wykładowców
• przerwy na kawę
• dogodne godziny i terminy zajęć
• zaświadczenie o ukończeniu kursu

Zajmujemy się także opracowywaniem i wdrażaniem projektów o charakterze szkoleniowym, finansowanych ze środków Unii Europejskiej, adresowanych do pracowników przedsiębiorstw, innych instytucji, rolników, osób bezrobotnych i innych.