Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Projekt Od stażysty do specjalisty
2017-03-27

Projekt „Od stażysty do specjalisty”

realizowany był w okresie od 01.01.2015 do 30.11.2015, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii Społecznej, Podddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim urzędem pracy w Lublinie.

Projekt skierowany był do 60 osób (36 kobiet) długotrwale bezrobotnych, zamieszkałych na terenie gmin: Miasta Chełm, Chełm, Dorohusk, Ruda-Huta, Siedliszcze, Końskowola, Kurów, Nałęczów, Dęblin, Ryki.

Priorytetowo traktowane były:

 • osoby w wieku 15-30 lat – minimum 24 osób;
 • osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich – 24 osób.

W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 3 godz.

2. Trening umiejętności i kompetencji społecznych 30 godz.

3. Usługi szkoleniowe:

 • Technolog robót wykończeniowych z egzaminem czeladniczym – 450 godz. (Chełm, Puławy)
 • Ogrodnik/ Pracownik terenów zielonych – 210 godz. (Puławy)
 • Fryzjer z egzaminem czeladniczym – 460 godz. (Chełm, Puławy)
 • Kelner/ barman/ barista z obsługą kasy fiskalnej – 280 godz. (Chełm)

4. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 16 godz.

5. Pośrednictwo pracy

6. Staże zgodne z kierunkami szkoleń – 5 miesięcy

Uczestnikom projektu zapewniono:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe;
 • materiały szkoleniowe (książki, teczka, notatnik, długopis, materiały przygotowane przez wykładowców);
 • wyżywienie podczas szkoleń;
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia oraz odbywania stażu.

Działania w ramach projektu realizowane były w dwóch Oddziałach Fundacji Inicjatyw Lokalnych: Chełmie i Puławach

Projekt „Od stażysty do specjalisty”
2015-01-27

Projekt „Od stażysty do specjalisty”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „Od stażysty do specjalisty” realizowany jest w okresie 01.01.2015 – 30.11.2015 w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii Społecznej, Podddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt
2015-01-13

Od 01.01.2015 r. Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu „Od stażysty do specjalisty”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii Społecznej, Podddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Projekt „Ekonomia społeczna - motorem rozwoju lokalnego II” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2014-04-30

loga_projekty3

Projekt „Ekonomia społeczna – motorem rozwoju lokalnego II”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt partnerski „Ekonomia społeczna – motorem rozwoju lokalnego II” realizowany był w okresie od 01 grudnia 2011 r. do 31 marca 2014 r. wspólnie z Gminą Sawin w ramach VII Priorytetu Promocja integracji społecznej Działanie7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii Społecznej. Projekt obejmował swoim zasięgiem miasto Chełm i powiat chełmski w województwie lubelskim i był kontynuacją projektu, w ramach którego został utworzony Chełmski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Głównym celem projektu było wsparcie rozwoju i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej (ES), oraz osób planujących rozpoczęcie działalności w sektorze ES z terenu miasta Chełm i powiatu chełmskiego poprzez promocję i inicjowanie rozwoju partnerstw w obszarze ES.

Cele szczegółowe projektu skupiały się na  popularyzacji ES oraz zatrudnienia w sektorze ES w środowisku lokalnym, wzmocnienie potencjału rozwojowego, instytucjonalnego, kadrowego i organizacyjnego, podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ES, oraz rozwój współpracy na rzecz ES na terenie Miasta Chełm i powiatu chełmskiego.

Projekt skierowany był do trzech grup odbiorców z terenu miasta Chełm i powiatu chełmskiego:

- instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,

- osób fizycznych, planujących założenie działalności gospodarczej w sektorze ES,

- podmiotów ES (m.in. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie osób niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dn. 24.05.2003 r. z późn. zm.).

 W ramach projektu realizowane były następujące działania:

 1. Promocja idei ES oraz zatrudnienia w sektorze ES, która polegała na prowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej poprzez druki bezadresowe, audycje w lokalnym radio, opracowaniu internetowego katalogu podmiotów ekonomii społecznej z terenu Miasta Chełm i powiatu chełmskiego, publikacji kwartalników popularyzujących ideę Ekonomii Społecznej, organizacji pikników z ES na TY, przebudowie strony internetowej;
 2. Prowadzenie Chełmskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej mieszczącego się     przy ul Obłońskiej 20 w Chełmie, w ramach którego świadczone były bezpłatne usługi doradcze z zakresu prawa, marketingu i księgowości, dodatkowo osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz PES miały możliwość skorzystanie ze wsparcia infrastrukturalnego oraz fachowej literatury z zakresu tematyki ES,
 3. Organizowano szkolenia z zakresu zakładania działalności w sektorze ES, bezpłatne szkolenia modułowe dla osób fizycznych oraz doradztwo indywidualne /grupowe.
 4. Organizowano szkolenia z zakresu prowadzenia działalności w sektorze ES, specjalistyczne bezpłatne szkolenia z zakresu księgowości w ES, Pozyskiwania funduszy na potrzeby organizacji społecznych, public relations i komunikacja w organizacjach społecznych, komputer w NGO, zarządzanie zasobami ludzkimi i komunikacja interpersonalna w PES biznesplan organizacji;
 5. Realizowano usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej.

 


Projekt „Ekonomia społeczna – motorem rozwoju lokalnego II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kapitał na starcie
2014-04-24

Projekt „Kapitał na starcie”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „Kapitał na starcie” realizowany jest w okresie 01.04.2014 – 30.06.2015 w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatów: janowskiego, kraśnickiego, krasnostawskiego, świdnickiego, opolskiego, radzyńskiego planujących rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu).

Wsparciem objętych zostanie 70 osób (w tym 35 kobiet) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Priorytetowo traktowane będą:

 • kobiety (w tym powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dzieci) – 35 osób;
 • osoby w wieku 15-30 lat – minimum 18 osób (9 kobiet);
 • osoby długotrwale bezrobotne – 20 osób (10 kobiet);
 • osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich – 39 osób (20 kobiet).

 

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

 • opracowanie Indywidualnych Planów Działań – 1 godz.
 • szkolenie „ABC przedsiębiorczości i tworzenia biznesplanu” – 120 godz.
 • doradztwo indywidualne z zakresu sporządzania wniosków o finansowe wsparcie inwestycyjne i pomostowe oraz biznesplanu

2. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: jednorazowe wsparcie kapitałowe dla 50 osób w kwocie maksymalnie 40.000,00zł. ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa

3. Wsparcie pomostowe:

A.  Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze:

 • Warsztaty z zakresu prawidłowego wydatkowania i rozliczania wsparcia finansowego i pomostowego – 16 godz.
 • indywidualne konsultacje tematyczne zgodnie z Indywidualnym Planem Działania z zakresu rozliczania dotacji, przygotowania wniosku o wsparcie pomostowe, prawa, marketingu, księgowości – 2 godz./ osobę.

B. Podstawowe wsparcie pomostowe – udzielane 50 osobom w kwocie do 1.000,00 zł. w formie comiesięcznych transz dotacji przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwiających pokrycie obligatoryjnych opłat, ponoszonych niezależnie od poziomu przychodów

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe (książka, teczka, notatnik, długopis, materiały przygotowane przez wykładowców);
 • wyżywienie podczas szkoleń;
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

 

Działania w ramach projektu realizowane będą w trzech Oddziałach Fundacji Inicjatyw Lokalnych:

DOKUMENTY DO POBRANIA:

AKTUALNOŚCI:

REKRUTACJA:

WSPARCIE FINANSOWE:

ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY O WSPARCIE FINANSOWE:

ROZLICZENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ROZLICZENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Spółdzielczość socjalna - szansą na biznes
2014-03-03

Projekt „Spółdzielczość socjalna – szansą na biznes”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „Spółdzielczość socjalna – szansą na biznes” realizowany był w okresie 01.01.2012 – 28.02.2014 w ramach Priorytetu VII. Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Projekt skierowany był do osób fizycznych, w szczególności o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, tj.:

 • osób bezrobotnych,
 • osób o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt. 1-4, 6 i 7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
 • osób niepełnosprawnych,

zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, planujących utworzenie spółdzielni socjalnej

Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 15 osób (w tym 9 kobiet) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Priorytetowo traktowane były:

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby w wieku 15-24 lata

W ramach projektu przewidziane były następujące formy wsparcia:

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

 • opracowanie Indywidualnych Planów Działań
 • szkolenie modułowe „Spółdzielczość socjalna – szansą na biznes” połączone z wizytą studyjną w spółdzielniach socjalnych
 • doradztwo indywidualne/ grupowe z zakresu sporządzania wniosków o przyznanie środków finansowych, wsparcia pomostowego oraz planu założenia i działalności spółdzielni socjalnej
 • opieka indywidualnego doradcy na etapie zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej

2. Wsparcie finansowe na utworzenie spółdzielni socjalnej: jednorazowe wsparcie kapitałowe w kwocie maksymalnie 20.000,00zł. ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałej spółdzielni socjalnej

3. Wsparcie pomostowe:

A. Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze:

 • Warsztaty z zakresu prawidłowego wydatkowania i rozliczania wsparcia finansowego i pomostowego
 • indywidualne konsultacje tematyczne zgodnie z Indywidualnym Planem Działania z zakresu rozliczania dotacji, przygotowania wniosku o wsparcie pomostowe, prawa, marketingu, księgowości, konsultacje techniczne i specjalistyczne.

B. Podstawowe wsparcie pomostowe – udzielane było w kwocie do 1.386,00 zł.
w formie comiesięcznych transz dotacji przez 6 pierwszych miesięcy od dnia podpisania Umowy o przyznanie wsparcia pomostowego, ułatwiających pokrycie obligatoryjnych opłat, ponoszonych niezależnie od poziomu przychodów.

C. Przedłużone wsparcie pomostowe - udzielane było w kwocie do 1.386,00 zł.
w formie comiesięcznych transz dotacji przez 6 kolejnych miesięcy.

Uczestnicy mieli zapewnione:

 • materiały szkoleniowe (segregator, notatnik, długopis, materiały przygotowane przez wykładowców);
 • wyżywienie podczas szkoleń;
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia/ doradztwa.

Utworzone spółdzielnie socjalne w ramach projektu:

Nazwa spółdzielni socjalnej

Dane kontaktowe

Zakres działalności

Spółdzielnia Socjalna „EMAUS”

 

Krężnica Jara,

20-515 Lublin, Krężnica Jara 498

Prowadzona działalność skupia się na produkcji wyrobów tartacznych, stolarskich i ciesielskich, oraz rzemiosła tradycyjnego są to głównie: opakowania drewniane, palety, wyroby z korka, słomy, wyroby z betonu, gipsu i cementu, działalność detaliczna sprzedaż gotowych wyrobów: ławek ogrodowych, huśtawek, wiat przystankowych, ławek z betonu, koszy na śmieci, tablic ogłoszeniowych.

Spółdzielnia Socjalna „Vita Solis”

Sawin,

ul. Chełmska 5,

22-107 Sawin

Prowadzenie działalności skupia się na obsłudze imprez okolicznościowych, produkcji wyrobów garmażeryjnych i wyrobach kuchni regionalnej. Dodatkowo spółdzielnia świadczy usługi z zakresu fryzjerstwa tj. strzyżenie, modelowanie, farbowanie włosów, fryzury okolicznościowe, upięcia, pasemka. Prowadzony fitness klub organizuje zajęcia ruchowe z zakresu: aerobic, aerodance, BUP, TFAT burning, ćwiczenia z wykorzystaniem bieżni, rowerka, orbitre`ka, step pery, masażera

„Zamojska Spółdzielnia Socjalna”

Zamość

ul. Przemysłowa 4,

22- 400 Zamość

Podstawą działalności jest świadczenie usług szkoleniowych tj: organizacja szkoleń komercyjnych, zleconych oraz finansowanych ze źródeł zewnętrznych, organizacja szkoleń demonstracyjnych. Prowadzenie działalności agencji reklamowej skupia się na wykonywaniu reklam zewnętrznych, projektowanie stron www, tworzenie grafiki komputerowej, prowadzenie domu medialnego oferującego pomoc z zakresu promocji, reklamy w radio, prasie czy telewizji.

Wspólnie działamy. Poprawa współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w celu podniesienia jakości życia mieszkańców wspólnot samorządowych
2014-01-03

UEkap-ludz_copy

Projekt „Wspólnie działamy. Poprawa współpracy samorządów
z organizacjami pozarządowymi w celu podniesienia jakości życia
mieszkańców wspólnot samorządowych

realizowany w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie 5.4. Rozwój potencjału
trzeciego sektora 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 30.06.2015

Obszar realizacji: województwo lubelskie

Konsorcjum realizujące projekt:

Lider projektu: Fundacja Inicjatyw Lokalnych

Partner: Związek Gmin Lubelszczyzny

Cel projektu: zwiększenie do 30.06.2015r. zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowej na poziomie 25 jednostek samorządu terytorialnego  z terenu woj. lubelskiego.

Projekt skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (pracownicy urzędów, władze samorządowe, radni) oraz organizacji pozarządowych (członkowie, władze ngo, pracownicy) z terenu woj. lubelskiego.

 

Planowane w ramach projektu działania:

I. Diagnoza jakości współpracy jst z ngo biorących udział w projekcie (16 godz./ jst). Diagnoza przeprowadzana w postaci indeksacji jakości współpracy w celu określenia stanu współpracy oraz wyznaczenie ścieżki udziału w projekcie dla 25 jednostek samorządu terytorialnego.


II. Usługi szkoleniowe nt standardów współpracy jst z ngo:
 • Szkolenie „Standardy współpracy administracji publicznych i ngo” (16 godz.)

 

III. Pomoc we wdrożeniu standardów w zakresie tworzenia polityk publicznych. (udział w przewidzianych formach wsparcia w ramach zadania możliwy w przypadku określenia go w ścieżce  udziału w projekcie – zgodnie z pkt. I). Każda jst może uczestniczyć w 1,2 lub 3 warsztatach)

W ramach tego zadania zaplanowane są:

 • Warsztaty:

-        Współtworzenie przez jst i ngo strategii i programów realizacji polityk publicznych (24 godz.);

-        Konsultacje społeczne (24 godz.);

-        Współpraca jst i ngo przy wdrażaniu polityk publicznych (24 godz.);

 • Doradztwo dla JST (15 godz./procedurę)
 • Wdrożenie procedur – podjęcie uchwał w sprawie wdrożenia opracowanych procedur oraz ich publikacja;
 • Zastosowanie procedur – w konsultacji z indywidualnym doradcą (5 godz.) – wykorzystanie procedur w życiu społecznym, np. przeprowadzenie konsultacji społecznych, powołanie grupy roboczej;
 • Ewaluacja, ewentualne doskonalenie – ocena trafności, efektywności, skuteczności, użyteczności i trwałości procedur. Efekty w ewaluacji zostaną wykorzystane do poprawek procedur, mających na celu ich  udoskonalenie.

 

IV. Pomoc we wdrożeniu standardów w zakresie realizacji zadań publicznych: (udział w przewidzianych formach wsparcia w ramach zadania możliwy w przypadku określenia go w ścieżce  udziału w projekcie – zgodnie z pkt. I). Każda jst może uczestniczyć w 1 lub 2 warsztatach.)

W ramach tego zadania zaplanowane są:

 • Warsztaty

-        Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych (24 godz.);

-        Procedury realizacji niefinansowej współpracy jst i ngo (24 godz.);

 • Doradztwo dla JST (15 godz./procedurę)
 • Wdrożenie procedur – podjęcie uchwał w sprawie wdrożenia opracowanych procedur oraz ich publikacja;
 • Zastosowanie procedur – w konsultacji z indywidualnym doradcą (5 godz.) – wykorzystanie procedur w życiu społecznym, np. przeprowadzenie konsultacji społecznych, powołanie grupy roboczej;
 • Ewaluacja, ewentualne doskonalenie – ocena trafności, efektywności, skuteczności, użyteczności i trwałości procedur. Efekty w ewaluacji zostaną wykorzystane do poprawek procedur, mających na celu ich  udoskonalenie.

 

V. Pomoc we wdrożeniu standardów tworzenia warunków do społecznej aktywności: (udział w przewidzianych formach wsparcia w ramach zadania możliwy w przypadku określenia go w ścieżce  udziału w projekcie – zgodnie z pkt. I). Każda jst może uczestniczyć w 1 lub 2 warsztatach.)

W ramach tego zadania zaplanowane są:

 • Warsztaty:

-        System wspierania inicjatyw obywatelskich i ngo (24godz.);

-        Wspieranie procesów integracji sektora ngo (24godz.);

 • Doradztwo dla JST (15 godz./procedurę)
 • Wdrożenie procedur – podjęcie uchwał w sprawie wdrożenia opracowanych procedur oraz ich publikacja;
 • Zastosowanie procedur – w konsultacji z indywidualnym doradcą (5 godz.) – wykorzystanie procedur w życiu społecznym, np. przeprowadzenie konsultacji społecznych, powołanie grupy roboczej;
 • Ewaluacja, ewentualne doskonalenie – ocena trafności, efektywności, skuteczności, użyteczności i trwałości procedur. Efekty w ewaluacji zostaną wykorzystane do poprawek procedur, mających na celu ich  udoskonalenie.

 

VI. Pomoc we wdrożeniu samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy
 • Organizacja i przeprowadzenie spotkań (12 godz. w grupach po 6 – 12os.)

Etapy wdrażania:

-        Utworzenie grupy roboczej

-        Przygotowywania, uzgodnienia, zaproszenia

-        Przygotowywanie wstępnych diagnoz współpracy

-        Dyskusja moderowana

-        Spisanie konkluzji z dyskusji

-        Upublicznienie notatki z przeprowadzonej oceny

-        Wysyłka wyników oceny do osób decyzyjnych w danym obszarze działania, mających realny wpływ na poprawę współpracy między organizacjami i samorządem.

 

Kontakt:

Fundacja Inicjatyw Lokalnych                                 Związek Gmin Lubelszczyzny
Oddział w Chełmie
Ul. Obłońska 20                                                       ul. I Armii Wojska Polskiego 5
22-100 Chełm                                                          20-078 Lublin
Tel./ fax. 82 564 98 70                                             tel. 81 444 02 80 fax. 81 444 07 29

Osoba do kontaktu: Marzena Cichosz              Osoba do kontaktów: Magdalena Komaniecka
e-mail: chelm@lfr.lublin.pl                                   e-mail: mekom@op.pl

 

 

40 tysięcy możliwości dla 50+
2013-11-01

UEkap-ludz_copy

Od 1 listopada 2013 Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpocznie realizację projektu „40 tysięcy możliwości dla 50+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych, powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego:

Postaw na biznes
2013-09-02

Projekt „Postaw na biznes”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „Postaw na biznes” realizowany jest w okresie 01.09.2013 – 30.06.2015 w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego, Miasta Chełm, hrubieszowskiego, włodawskiego, lubartowskiego, zamierzających rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu).

Wsparciem objętych zostanie 70 osób (w tym 35 kobiet) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Priorytetowo traktowane będą:

 • kobiety (w tym powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dzieci) – 35 osób;
 • osoby w wieku 15-30 lat – minimum 18 osób (9 kobiet);
 • osoby długotrwale bezrobotne – 20 osób (10 kobiet);
 • osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich – 39 osób (20 kobiet).

 

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze:
 • opracowanie Indywidualnych Planów Działań – 1 godz.
 • szkolenie „ABC przedsiębiorczości i tworzenia biznesplanu” – 120 godz.
 • doradztwo indywidualne z zakresu sporządzania wniosków o finansowe wsparcie inwestycyjne i pomostowe oraz biznesplanu
2. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: jednorazowe wsparcie kapitałowe dla 50 osób w kwocie maksymalnie 40.000,00zł. ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa
3. Wsparcie pomostowe:

A.  Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze:

 • Warsztaty z zakresu prawidłowego wydatkowania i rozliczania wsparcia finansowego i pomostowego – 16 godz.
 • indywidualne konsultacje tematyczne zgodnie z Indywidualnym Planem Działania z zakresu rozliczania dotacji, przygotowania wniosku o wsparcie pomostowe, prawa, marketingu, księgowości – 2 godz./ osobę.
B. Podstawowe wsparcie pomostowe – udzielane 50 osobom w kwocie do 1.000,00 zł. w formie comiesięcznych transz dotacji przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwiających pokrycie obligatoryjnych opłat, ponoszonych niezależnie od poziomu przychodów
C. Przedłużone wsparcie pomostowe - udzielane 25 osobom w kwocie do 1.000,00 zł. w formie comiesięcznych transz dotacji przez 6 kolejnych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe (książka, teczka, notatnik, długopis, materiały przygotowane przez wykładowców);
 • wyżywienie podczas szkoleń;
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

 

Działania w ramach projektu realizowane będą w trzech Oddziałach Fundacji Inicjatyw Lokalnych:

 • Chełm – ul. Obłońska 20, tel. 82 5649870, e-mail: chelm@lfr.lublin.pl
 • Lublin – ul. Rynek 7, tel. 81 5323357, e-mail: lublin@fil.lublin.pl
 • Włodawa – ul. 11 Listopada 3, 22-200 Włodawa, tel. 82 5722916, e-mail: wlodawa@lfr.lublin.pl

 

AKTUALNOŚCI:

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REKRUTACJA:

WSPARCIE FINANSOWE:

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU:

ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY O WSPARCIE FINANSOWE:

ROZLICZENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

ROZLICZENIE ŚRODKÓW WŁASNYCH:

ROZLICZENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO:

WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE:

ROZLICZENIE VAT: