Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Zapraszamy do udziału w projekcie Szkolenie + staż = praca
2017-04-21

Od 01.06.2016 r. Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu
„Szkolenie + staż = praca”
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem głównym projektu jest podniesienie do 31.12.2017 r. aktywności zawodowej 64 osób (35 kobiet) bezrobotnych oraz 16 osób (9 kobiet) biernych zawodowo, zamieszkałych na terenie powiatu janowskiego i włodawskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 34 osoby do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie.

W wyniku realizowanych działań kwalifikacje zawodowe uzyska 52 osoby bezrobotne, 13 osób biernych zawodowo, 32 osoby długotrwale bezrobotne oraz 16 osób z niepełnosprawnościami.

Efektem projektu będzie podjęcie pracy/działalności gospodarczej przez 29 osób bezrobotnych, 5 osób biernych zawodowo, 11 osób długotrwale bezrobotnych oraz 5 osób z niepełnosprawnościami, objętych wsparciem. 3 rolników prowadzących gospodarstwo rolne do 2 ha znajdzie zatrudnienie poza sektorem rolnym. Po opuszczeniu projektu 11 osób biernych zawodowo będzie poszukiwać pracy.


Projekt skierowany jest do 80 osób (44 kobiet ) w wieku 30 lat i więcej:
1. bezrobotnych (I lub II profil pomocy) 64 osoby (35 kobiet), w tym długotrwale bezrobotnych 39 osób ( 20 kobiet), rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha, zamierzających odejść z rolnictwa 12 osób (7 kobiet),
2. biernych zawodowo 16 osób (9 kobiet)
3. zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie powiatu janowskiego lub włodawskiego.