Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

O fundacji
2010-04-15

Fundacja Inicjatyw Lokalnych (FIL) jest organizacją pozarządową /non-profit/ działającą w województwie lubelskim. Została ustanowiona przez Lubelską Fundację Rozwoju w dniu 27 kwietnia 2006 r., a zarejestrowana w KRS 31 maja 2006 r.

Celem Fundacji Inicjatyw Lokalnych jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczno - gospodarczego Regionu Lubelskiego, a zwłaszcza podejmowanie działań na rzecz likwidacji dysproporcji i włączania w procesy rozwojowe obszarów słabiej rozwiniętych.

Fundacja realizuje swoją misję poprzez:

Fundacja prowadzi regularne działania wspierające rozwój społeczno-gospodarczy regionu, kierując swoje działania do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, pracowników samorządowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, nauczycieli, młodzieży, rolników oraz ludzi bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem.

Siedzibą FIL jest miasto Lublin. Obecnie Fundacja posiada 2 oddziały w: Janowie Lubelskim i Włodawie.

Fundacja Inicjatyw Lokalnych posiada doświadczenie w następujących dziedzinach:
Zarządzanie projektami szkoleniowymi, także tymi finansowanymi ze źródeł Unii Europejskiej i dotyczących rozwoju zasobów ludzkich (np. ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej dla przedstawicieli samorządu terytorialnego (kadry kierowniczej, urzędników, pracowników zakładów budżetowych podległych samorządom).

Prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej dla pracowników i kadry zarządzającej MSP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Prowadzenie działalności szkoleniowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz osób bezrobotnych.

Przygotowywanie gminnych i powiatowych strategii rozwoju lokalnego oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych.